Da­gens TEKST

An­ker­fes­te

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - HEBR. 6, Kår­stein Bø Be­ta­nia me­nig­hets­sen­ter

➤ 19 «Det­te hå­pet er et trygt og fast an­ker for vår sjel». Man­ge av oss har en el­ler an­nen gang brukt et an­ker el­ler en dregg. Po­en­get kan va­ere å hol­de en båt i rik­tig ret­ning mot land, slik at den ikke slår mot land, og ska­der seg. An­ke­ret et bil­de på hå­pet, og er i det­te til­fel­let fes­tet der Gud er.

Vi kjen­ner vi­de­re til at om vi øns­ker å for­tøye en båt på en trygg måte, må vi også ha et tau mel­lom an­ke­ret og bå­ten. Tro­en vår er som det­te tau­et. Den gjør at vi kan sto­le på det fes­tet vi har i det him­mels­ke. Håp er en vik­tig ver­di å ha i li­vet, og noen gan­ger ryk­ker vi litt i tau­et for å sjek­ke at fes­tet er til å sto­le på. Vi fin­ner da ut at det er ikke fes­tet på løs sand­grunn, men på en klip­pe som he­ter Je­sus Kris­tus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.