TORS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FRIKIRKEN TORS­DAG: Der hvor to el­ler tre er sam­let i mitt navn er jeg midt iblant dem. Vi sam­les i bønn for byen, for me­nig­he­ten og for en­kelt­men­nes­ker. Her kan du få sit­te ned i ro, akku­rat som du er, og Gud hø­rer alle bøn­ner om de bes høyt el­ler stil­le. Vel­kom­men til alle.

MISJONSKIRKEN: FOR­MID­DAGS­TREFF. På tors­dag er det igjen For­mid­dags­treff, det sis­te før jul. Vi får be­søk av Mo­ni­ca og Per de Lan­ge. De har be­søkt oss før og vi set­ter stor pris på de­res be­søk, blant an­net med mye sang og mu­sikk. Per er spe­sia­list i em­ner om­kring te­ma­et : «Tre­ning og hel­se» og vil også den­ne gang si litt om det, og har du spørsmål å stil­le i den sam­men­heng, bør du be­nyt­te an­led­nin­gen.

Du er hjer­te­lig vel­kom­men og få gjer­ne noen med deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.