Får ikke kal­le eske med 24 ake­vit­ter for ka­len­der

Det nors­ke bren­ne­ri får ikke lov til å kal­le den­ne es­ken for en jule­ka­len­der, men de får lov til å sel­ge den.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­[email protected]

K G Pun­ter­vold AS (Det Nors­ke Bren­ne­ri) lan­ser­te i fjor en før­juls­k­ar­tong med 24 ake­vit­ter. Men de får ikke lov til å kal­le det for en jule­ka­len­der.

– Vi søk­te Helse­di­rek­to­ra­tet om tillatelse til å sel­ge 24 ake­vit­ter i ad­vents­kas­ser, for å va­ere føre var. Det had­de va­ert synd å pro­du­se­re man­ge sli­ke for så å få be­skjed om at vi ikke kun­ne sel­ge dem på Po­let, sier Odd Jo­han Nel­vik. Odd J. Nel­vik, med­grün­der av Det Nors­ke Bren­ne­ri.

De fikk grønt lys og tillatelse til å lage ad­vents­kas­sen med ake­vit­ter.

Po­let måt­te drop­pe kas­se

Vin­mono­po­let har selv i år fått mye pep­per for sin lan­se­ring av en tom eske med plass til 24 flas­ker.

– Vin­mono­po­let skal ikke ha egne va­rer, de skal kun sel­ge for and­re. Det kri­tik­ken gikk ut på var at her lan­ser­te de sitt eget pro­dukt som kan bi­dra til mer­salg, sier Nel­vik.

Han ser iro­ni­en i at en tom kas­se med 24 lom­mer må de­stru­eres, mens de­res ake­vittes­ke med 24 ake­vit­ter er til salgs.

Adressa: – Er 24 ake­vit­ter i en eske som lig­ner vel­dig på en jule­ka­len­der en opp­ford­ring til folk om å drik­ke ake­vitt hver dag i de­sem­ber?

– Vi over­la­ter til folk å bru­ke eget skjønn der. Men man­ge sam­ler vel ake­vit­te­ne opp til fre­da­gen og sma­ker på fire-fem styk­ker da. Det er ikke snakk om sto­re meng­der i hver flas­ke, det er 2 cl, sier bren­ne­ri-grün­de­ren.

Han for­tel­ler at de ikke har fått noe sa­er­lig kri­tikk for es­ken med ake­vit­ter.

– Til sam­men ut­gjør den­ne kas­sen en halv li­ter med ake­vitt. Vi sel­ger jo årets jule­ake­vitt på 1,5 li­ters flas­ker. Det­te er mer tenkt som en ar­tig­het for dem som er over mid­dels in­ter­es­sert i ake­vitt, det gir en unik sjan­se til å få sma­ke på man­ge ake­vit­ter. Du slip­per å kjø­pe sto­re flas­ker, men får en smake­bit, sier Nel­vik.

Dag­lig le­der hos K G Pun­ter­vold, Fa­bi­an Wid­mer, sier es­ken med 24 ake­vit­ter fikk god re­spons i fjor da den ble lan­sert.

– Den fikk god re­spons, og vi na­er­mer oss 4000 solg­te hit­til i år, sier han.

Wid­mer me­ner også det må va­ere opp til folk om de vil drik­ke en li­ten flas­ke hver dag el­ler hvor­dan de gjør det.

– Det leg­ger ikke vi oss opp i, og vi får ikke lov til å kal­le det for en ka­len­der, sier han.

Øker i om­set­ning

El­lers sier Nel­vik at det går vel­dig bra med bren­ne­ri­et, og at det er mye å gjø­re. På bren­ne­ri­et har de akku­rat fått in­stal­lert nytt de­stil­la­sjons­ap­pa­rat.

– Vi har en fin øk­ning i om­set­nin­gen hit­til i år. Vi er nå blitt Nor­ges nest størs­te brenne­vins­pro­du­sent, et­ter Ar­cus, sier Nel­vik.

Det er stor ak­ti­vi­tet de to sis­te må­ne­de­ne. Før det­lå vi an til 20 pro­sent øk­ning i om­set­ning fra i fjor, sier han. ➤

GRØNT LYS: Vin­mono­po­let måt­te i år skro­te en tom pakke­ka­len­der med plass til 24 øl, mens Det nors­ke bren­ne­ri får grønt lys til å sel­ge sin eske med 24 små ake­vit­ter i før­juls­ti­den. Her er dag­lig le­der Fa­bi­an Wid­mer.

2 CL: Det er to cl i hver flas­ke og dob­belt så mye på jul­af­ten. To­talt inne­hol­der es­ken en halv li­ter ake­vitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.