Fest og gle­de over egen kir­ke

Folk kom bok­sta­ve­lig talt fra øst og vest for å fei­re den his­to­ris­ke da­gen sam­men med burme­ser­ne da de fikk sin egen kir­ke.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karlsen kje­[email protected]

«O sto­re Gud, når jeg i und­ring aner, hva du har skapt i ver­den ved ditt ord. Ser uni­ver­set med de man­ge ba­ner, og vet alt liv opp­hol­des ved ditt bord. Da bry­ter lov­sang ifra sje­len ut. O sto­re Gud, o sto­re Gud.»

Den kraft­ful­le san­gen fra den gam­le sal­men ly­der som et stort brus når en stu­full Imi-kir­ke i Lil­le­sands­vei­en bry­ter ut i san­gen på både chin-språ­ket og på norsk.

Og bak­grun­nen for san­gen er at det er stor fest i det gam­le kirke­lo­ka­let. For et­ter at Nor­mi­sjon ved­tok å flyt­te ut av lo­ka­let og byg­ge ny Nor­kir­ke i Østerhus, har burme­ser­ne i Car­son bap­tist church kjøpt og over­tatt de­res gam­le kirke­lo­ka­le i Lil­le­sands­vei­en. Lør­dag var det der­for stor inn­flyt­tings- og over­ta­kel­ses­guds­tje­nes­te og fest.

Lang­veis­fra

BBå­de burme­se­re og nord­menn had­de kom­met lang­veis­fra for å få med seg den his­to­ris­ke be­gi­ven­he­ten og sto­re gle­den det er over å en­de­lig kun­ne flyt­te inn i sin egen kir­ke. I til­legg til gjes­ter fra Sør­lamn­det, Oslo og Ro­ga­land, had­de det også kom­met burme­se­re helt fra Åle­sund for å få med seg da­gen.

Den bur­me­sis­ke me­nig­he­ten i Grim­stad har nem­lig levd et om­flak­ken­de liv si­den den ble etab­lert i 2009. De har hatt mø­ter i både Aren­dal, Fro­land, Tvede­strand og Lil­le­sand, og har de to sis­te åre­ne leid lo­ka­ler i Tri­an­gel­hu­set her i Grim­stad.

Le­de­re på plass

Fra en sped start på 10 burme­se­re som kom til Grim­stad i 2003, og opp­star­ten av de­res egen me­nig­het i 2009, tel­ler me­nig­he­ten i dag 164 med­lem­mer og er en del av det nors­ke bap­tist­sam­funn.

Fle­re re­pre­sen­tan­ter fra kirke­sam­fun­net, med blant and­re ge­ne­ral­sek­reta­er Ter­je Aad­ne, tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­reta­er og en som har job­bet mye med burme­se­re i bap­tist­sam­fun­net Norge, Mag­nar Mae­land, og Svein Arild Rei­er­søl­moen, pastor i Aren­dal bap­tist­me­nig­het, var alle på plass. Det var også ho­ved­pas­tor i Nor­kir­ken Åge Løsne­sløk­ken og ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF).

Det ble en verdig, men lang, inn­vi­el­se av de­res nye kir­ke lør­dag. Glims­dal, som over­brak­te en hil­sen fra kom­mu­nen, sa han ald­ri had­de va­ert med på noe som var­te så len­ge og hvor han skjøn­te så lite av det som ble sagt som den­ne da­gen, men han gle­det seg li­ke­vel stort med burme­ser­ne på de­res dag.

For her gikk det mye i ch­in­språ­ket, og det var man­ge ga­ver som ble over­r­rakt, men nå er burme­ser­ne her­rer i eget hus og i egen kir­ke. ➤

GLE­DE: Det var mye takk­nem­lig­het og gle­de over at burme­ser­ne en­de­lig har fått sin egen kir­ke i Grim­stad. Det ble mar­kert lør­dag med en stor fest­guds­tje­nes­te. Et­ter som guds­tje­nes­ter og mø­ter med burme­ser­ne ofte plei­er å va­ere sva­ert om­fat­ten­de og lang­dry­ge, måt­te de midt­veis i mø­tet rei­se seg og ris­te litt løs. Det falt i smak. Som vi ser var det stu­fullt i lo­ka­let.

PROMINENTE GJES­TER: Pastor Ngon Kyone (t.h) i Grim­stad, had­de fått be­søk av blant and­re ge­ne­ral­sek­reta­er Ter­je Aad­ne (nr. fire fra venstre) og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­reta­er Mag­ne Mae­land (nr. tre fra v.) i Det Nors­ke Bap­tist­sam­funn.

HJELP: Det var litt vans­ke­lig for alle bar­na å hus­ke alle be­ve­gel­se­ne til san­ge­ne, og da hjalp det godt at dis­se to da­me­ne hjalp til bak i sa­len.

FLOTT PYN­TET: Burme­ser­ne er gla­de i bloms­ter og far­ger, og had­de pyn­tet kir­ken sin.

SPIRER OG GROR: Det bur­me­sis­ke mil­jø­et i Grim­stad spirer og gror, og det­te er barne­ko­ret i me­nig­he­ten.

VELDOKUMENTERT: Dis­se gut­te­ne ba­kerst dek­ket det som skjed­de un­der mø­tet.

EN HVIL: Mø­te­ne til burme­ser­ne va­rer som re­gel vel­dig len­ge, og da kan det va­ere godt å ta seg en hvil. Det gjor­de den­ne lil­le jen­ta lør­dag.

MAN­GE: Og det­te er ung­doms­ko­ret til me­nig­he­ten i Grim­stad. De er også man­ge og sang lør­dag.

GAVEOVERREKKELSE: Det var sva­ert man­ge som ga ga­ver til me­nig­he­ten, og her får pastor Kyone en av ord­fø­rer Kje­til Glims­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.