Gir ut hef­te nr. 62 fra by selskapet

Selskapet for Grim­stad Bys Vel gir hvert år ut et med­lems­skrift. Nå er num­mer 62 her med seks ar­tik­ler om uli­ke te­ma­er fra Grim­stads his­to­rie.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - ➤ Gro Aus­tenå Berg [email protected]

Det at det er et med­lems­skrift be­tyr at det sen­des til alle med­lem­me­ne i Selskapet for Grim­stad Bys Vel, el­ler by­sel­ska­pet som det ofte for­kor­tes.

Et i året

– Det er i un­der­kant av 700 med­lem­mer som får det­te hef­tet i pos­ten. Det kan også fås kjøpt i by­ens bok­han­del, for­tel­ler Per Ivar Ru­ha­ven. Han er re­dak­tør for hef­tet for tred­je gang, men tra­di­sjo­nen med ut­gi­vel­se strek­ker seg langt til­ba­ke i tid.

– Det er num­mer 62 i rek­ka. Det er også en del år det ikke har kom­met, sier Ru­ha­ven.

Det kom­mer et hef­te i året, og før Ru­ha­ven had­de Odd John­sen job­ben som re­dak­tør i 19 år.

– Jeg reg­ner med at det i hvert fall blir et år til. Det er gøy, og jeg har egent­lig stoff til en bok til al­le­re­de, sier Ru­ha­ven.

Kro­hg

– Hva kan du si om det­te hef­tet?

– Det har et halvt du­sin gans­ke uli­ke te­ma­er fra Grim­stads his­to­rie, sier Ru­ha­ven og fort­set­ter:

– Det er in­ter­es­sant at Knut Brautaset skri­ver om Oda og Chris­ti­an Kro­hgs be­søk her i Grim­stad sen­som­mer­en 1890. Det var et spe­si­elt opp­hold, og han skul­le ned å få skis­ser til et nytt prakt­verk om Ter­je Vi­gen som han had­de fått lov av Hen­rik Ib­sen å il­lust­re­re, rø­per Ru­ha­ven, og leg­ger til at Brautaset har fun­net Ib­sens svar i kor­re­spon­dan­sen mel­lom dem.

Hus har også en his­to­rie, og den­ne gan­gen er det Kjell Knud­sen som skri­ver his­to­ri­en om ma­tros­hu­set i Tverr­stre­det i en av ar­tik­le­ne.

– Vi vet jo godt hvem Mor­ten Smith Pe­ter­sen er, og Erik Aal­vik Even­sen lu­rer på om han kan tåle en ripe i lak­ken, sier Ru­ha­ven og ar­tik­kel num­mer tre, og leg­ger til at han selv har tatt en bryg­ge­s­leng fra Gun­ders­hol­men til Has­sel­da­len der han un­der­veis for­kla­rer både da­gens steds­navn og navn som er i ferd med å gå i glemme­bo­ken.

Sam­ar­beid

Det er to ar­tik­ler til. Den ene er skre­vet av Fro­de Mindre­bø og om­hand­ler ene­bo­eren og kom­mu­nis­ten Mau­rits Wox­holt på Røn­nes. Han var født i 1883 og døde i 1971.

– Det er man­ge som har skre­vet om ham, men Mindre­bø vink­ler det på sin egen måte for­di han kjent ham som gutt­unge, sier Ru­ha­ven, og for­tel­ler at ar­tik­ke­len i ut­gangs­punk­tet var et sam­ar­beid med Aashild Kvars­nes, Mau­rits nie­se, som gikk bort i fjor.

Den sis­te ar­tik­ke­len er skre­vet av Hel­ge Gro­ba­ek.

– Han for­tel­ler om Kris­ti­an Ny­heim Kristiansen som an­ta­ke­lig var Grim­stads sis­te Kapp Hor­ner, sier Ru­ha­ven uten å vil­le røpe hva en Kapp Hor­ner er, men hen­vi­ser til ar­tik­ke­len.

Inn­mel­ding

Det er frem­de­les mu­lig å få tak i noen av de tid­li­ge­re med­lems­skrif­te­ne til by­sel­ska­pet. Dis­se blir blant an­net solgt når det er vaf­fel­salg-se­song på Post­manns­la­get på Mari­vold.

– Jeg vet også at de tre his­to­rie­la­ge­ne skal ha stand på Od­den lør­dag 8. de­sem­ber. Da er Bo­dil (Aus­te­n­aa Jo­han­sen journ.anm.) der. Hun sel­ger de sis­te års­skrif­te­ne, opp­ly­ser re­dak­tø­ren.

– Hvis noen vil mel­de seg inn i by­sel­ska­pet den­ne da­gen, får de årets med­lems­skrift med det sam­me, av­slut­ter han.

RØN­NES: Fro­de Mindre­bø skri­ver om ene­bo­eren og kom­mu­nis­ten Mau­rits Wox­holt i en av ar­tik­le­ne i Selskapet for Grim­stad Bys Vels ny­es­te med­lems­hef­te. Her sit­ter Wox­holt sam­men med f.v. As­bjørg Kn­ut­sen (Han­sen) og Kiss/Christl Fed­de (Govert­sen).

FOTO: GAB

UT­GI­VEL­SE: Per Ivar Ru­ha­ven med med­lems­skrift nr. 62.

SKJEVIGA: Mau­rits Wox­holts båt «Ben Bel­la» fin­nes fort­satt. Den be­fin­ner seg nå hos Kyst­la­get Ter­je Vi­gen.

90 ÅR: Ko­pi av «mas­ten» til Kris­ti­an Ny­heim Kristiansen.

ALLE BIL­DER I DEN­NE AR­TIK­KE­LEN ER HEN­TET FRA HEF­TET.

SJØ­MANN: Kris­ti­an Ny­heim Kristiansen var an­ta­ke­lig Grim­stads sis­te Kapp Hor­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.