Stu­fullt un­der stor­slått fe

Til tross for at det ble bå­ret inn sta­dig fle­re sto­ler, var det stu­fullt un­der åp­nings­guds­tje­nes­ten av nye Nor­kir­ken søn­dag. Nå gle­der me­nig­he­ten seg over at kir­ken en­de­lig skal bli brukt.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karlsen kje­[email protected]

– Det fø­les helt fan­tas­tisk å en­de­lig ha kom­met fram til den­ne åp­nings­da­gen. Det er lagt ned tu­sen­vis av dug­nads­ti­mer for det­te byg­get og vel­dig man­ge har gjort en kjempe­inn­sats for at vi skul­le kom­me hit. Da er det selv­føl­ge­lig vel­dig stas å va­ere her i dag, og att­på­til se at hu­set er stapp­fullt av folk.

Det sier ho­ved­pas­tor Åge Løsne­sløk­ken til Adressa rett et­ter at han er fer­dig med den al­ler førs­te høy­ti­de­li­ge åp­nings­guds­tje­nes­ten og inn­vi­el­sen av det split­ter nye kirke­byg­get til 38 mil­lio­ner kro­ner.

Stu­fullt

Hoved­sa­len har egent­lig plass til rundt 350 men­nes­ker, men søn­dag måt­te det ba­eres inn sta­dig fle­re sto­ler for at alle som vil­le skul­le få plass. Til slutt var det rundt 500 men­nes­ker til ste­de på guds­tje­nes­ten. Her var det man­ge fra Nor­kir­ken selv, men også gjes­ter og be­sø­ken­de fra and­re me­nig­he­ter i Grim­stad.

Un­der guds­tje­nes­ten var det både sang, bønn, høy­ti­de­lig inn­vi­el­se av byg­get, natt­verd og mye takk­nem­lig­het for at kir­ken nå er fer­dig og klar til bruk. Selv om det både var en høy­ti­de­lig stem­ning, var det også mye lat­ter og gle­de un­der­veis i guds­tje­nes­ten.

Hils­nin­ger

Et­ter guds­tje­nes­ten, un­der kirke­kaf­fen, var det også fle­re som kom med hils­nin­ger, blant and­re ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF). Han har selv job­bet som rek­tor på Nor­mi­sjons Bi­bel­sko­le som lig­ger rett ved si­den av den nye kir­ken. Det var der­for en spe­si­ell dag for ham også.

Un­der åp­nings­guds­tje­nes­ten had­de bar­na fått en sen­tral plass, og del­tok blant an­net i en høy­ti­de­lig inn­gangs­pro­se­sjon. De­ret­ter fikk de gå til hvert av sine sto­re, nye rom for å ha søn­dags­sko­le.

– Det som har va­ert så gøy med den­ne bygge­pro­ses­sen er at alle ge­ne­ra­sjo­ner har hjul­pet så mye. Men det er nå det­te be­gyn­ner. Det er nå vi skal be­gyn­ne å bru­ke den­ne fan­tas­tis­ke nye kir­ken, sier en stor­for­nøyd styre­le­der Knut Her­nes.

BLOMS­TER: Det var også tid for å si takk til noen av de mest sen­tra­le i bygge­pro­ses­sen: le­der av bygge­ko­mi­te­en Jon Ter­je Midt­bø (t.v.), bygg­herre­om­bud Pet­ter Bjar­nas­tein, rek­tor på BiG Kje­til Vestel Ha­ga og Arne In­ge Vå­lands­myr, le­der av Nor­mi­sjon Ag­der.

SEN­TRAL PLASS: Bar­na had­de fått en sen­tral plass i guds­tje­nes­ten, og før de gikk til søn­dags­sko­len sin, var de med un­der mø­tet. De del­tok blant an­net i en pro­se­sjon helt i star­ten av guds­tje­nes­ten.

FLIN­KE MU­SI­KE­RE: Nor­kir­ken er så hel­di­ge å ha de pro­fe­sjo­nel­le og vel­re­nom­mer­te mu­si­ker­ne Hilde­gunn Gar­nes Reig­stad, In­ge­lin Reig­stad Nor­heim og Tor­jus Vier­li i sine rek­ker, og de spil­te un­der guds­tje­nes­ten.

SØN­DAGS­SKO­LEN: Midt­veis i guds­tje­nes­ten fikk alle bar­na gå til hver av sine søn­dags­sko­ler. De gikk da til sto­re og luf­ti­ge, nye rom.

HELT FULLT: Det var man­ge som vil­le va­ere med når den nye Nor­kir­ken i Østerhus b

HØY­TI­DE­LIG: Her inn­vies og bes det for den nye kir­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.