Står på for in­nen­dørs­bane

Dug­nads­vil­jen i Ime­nes skyt­ter­lag har blitt satt på sto­re prø­ver de sis­te må­ne­de­ne da de har litt av hvert og sty­re med.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - På det jev­ne ➤ SKY­TING Pål Rep­stad

Rent sports­lig har året 2018 va­ert et år på det jev­ne for Ime­nes skyt­ter­lag.

For noen av skyt­ter­ne var det litt stang ut i de størs­te mes­ter­ska­pe­ne.

En pre­sta­sjon vi sy­nes for­tje­ner litt eks­tra opp­merk­som­het er He­le­ne Sto re­nes sin flot­te andre­plass i lands­dels krets­mes­ter­ska­pet i felt­sky­ting på hjemme­bane. Hun var sva­ert na­er sei­e­ren, men måt­te et­ter om­sky­ting med Tor Ha­rald Lund til slutt gi tapt et­ter den ster­ke no­te­rin­gen 42/7. Tom Land­ås ble for øv­rig mes­ter i klas­se to.

Un­der lands­skyt­ter­stev­net gjor­de fjor­årets nor­ges­mes­ter Ør­jan Me­tveit på ny en god pre­sta­sjon ved å sky­te til 30 treff for and­re året på rad. I fi­na­len ble det der­imot en bom den­ne gan­gen.

An­ders Ed­vin Gus­dal var i Nor­ma­la­get i bane­sky­tin­gen, men nåd­de ikke helt opp. Han fikk med 340 po­eng imid­ler­tid sin stjerne num­mer 14. Stjerne fikk han også på fel­ten med 41 treff.

Nytt med­lem av 350-klub­ben

Blant de yng­re skyt­ter­ne skjøt Kris­ti­an Sto­re­nes to gan­ger til 350 po­eng på etter­som­mer­en og ble Ime­nes­med­lem num­mer 15 i den eks­klu­si­ve klub­ben for re­krut­te­rings skyt­te­re.

LS-de­bu­tant Ve­gard Kn­ut­son, som for øv­rig vant fle­re felt­sei­ere i lø­pet av vin­te­ren, skjøt fullt hus på fel­ten i Stjør­dal og fikk en fin 21. plass til slutt.

Vi nev­ner også føl­gen­de ime­ne­sin­ger som har blitt sam­lags­mes­te­re det­te året: Svend Karlsen (kl. 5–15 m), An­ders Ed­vin Gus­dal (kl. 5–felt), Tom Land­ås (kl. 2–15 m), Arne Vall­heim (kl. 2–felt), An­ders Me­tveit (V55– felt), Aslak Lone­bu (V73–15m) og Ve­mund Kris­tof­fer Paul (re­krutt–felt).

På års­mø­tet fikk Paul Not­to Mik­kel­sen di­plom og DFS skjold for å ha skutt til dug­leiks­mer­ket 50 gan­ger, mens Kåre Sto­re­nes ble hed­ret med du g l eiks merke­di­plom for 35 år.

Val­ge­ne gikk greit unna. Her kom Ør­jan Me­tveit inn som nytt styre­med­lem i ste­det for Mar­gre­te Hør­te. Styre­sam­men­set­ning en­ser der­med slik ut: Bjørn To­re Beis­land, le­der, Eilef Stalle­land, nest­le­der, Thor Vi­gre, kas­se­rer, Ør­jan Me­tveit, sek­reta­er og An­ders Ed­vin Gus­dal styre­med­lem.

La­get har en sunn øko­no­mi og har iføl­ge års­mel­din­gen for ti­den 418 med­lem­mer.

Le­de­ren Bjørn To­re Beis­land, som til sam­men har hatt med seg 15–20 per­soner på en el­ler fle­re in­nen­dørs­dug­na­der i høst, sier til slutt at det vil bli en stør­re mar­ke­ring når den nye hal­len står fer­dig. Ek­sem­pel­vis vil da ord­fø­re­ren bli in­vi­tert av­slut­ter han.

Al­le­re­de på års­mø­tet i 2009 ble pla­ne­ne om en ny in­nen­dørs­hall på Land­vik lan­sert, men det er alt­så først nå at de er blitt en rea­li­tet.

SEN­TRA­LE: På bil­det ser vi fra venstre Bjørn To­re Beis­land, Paul Not­to Mik­kel­sen, He­le­ne Sto­re­nes og Kåre Sto­re­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.