Skap­te var­me i ad­vents­tida

I det vi er kom­met til 2. de­sem­ber og førs­te søn­dag i ad­vent in­vi­ter­te SørRøs­ter til ad­vents­kon­sert. Det ble stem­nings­fullt.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - ➤ Kje­til Karlsen kje­[email protected]

Ko­ret had­de in­vi­tert til sin ad­vents­kon­sert «Lys imot mørke­tida» på Sti­ne So­fie sen­te­ret i Østerhus. Det er and­re gang ko­ret hol­der sin ad­vents­kon­sert her, og det var et rik­hol­dig og va­riert pro­gram de had­de satt sam­men for an­led­nin­gen.

Ny di­ri­gent

En an­led­ning som for øv­rig var litt spe­si­ell. Ko­ret had­de nem­lig med seg sin split­ter nye di­ri­gent, Gun­vor Bøy­le­stad Nil­sen. Det var al­ler førs­te gang hun opp­tråd­te med ko­ret et­ter at Sidsel Gr­jot­heim tak­ket av som di­ri­gent.

Gr­jot­heim had­de imid­ler­tid en an­nen sen­tral rol­le på kon­ser­ten. Hun var nem­lig kon­fe­ran­sier, og knyt­tet kon­ser­ten og de uli­ke san­ge­ne sam­men.

Rik­hol­dig pro­gram

Og det var et rik­hol­dig og va­riert pro­gram ko­ret had­de satt sam­men til den­ne kon­ser­ten. Her var san­ger både som «Jul, jul, strå­len­de jul», «Nord­norsk jule­sal­me», «Hei hå, nå er det jul igjen», «Whi­te Chris­t­mas» og «Stil­le natt». For å nev­ne noen av de man­ge san­ge­ne.

Og i sa­len satt pub­li­kum og kos­te seg. Og dem var det man­ge av den­ne fuk­ti­ge og regn­tun­ge kvel­den. Det var helt stu­fullt i lo­ka­let ute på sen­te­ret.

Og nå er det bare 22 da­ger igjen til jul, som sko­ma­ker An­der­sen vil­le ha sagt det.

SANG AD­VENTS­TIDA INN: SørRøs­ter gjor­de sitt for å ska­pe var­me i ad­vents­ti­den og for å min­ne om at snart er det jul. De had­de ad­vents­kon­sert søn­dag kveld.

NY: Og Gun­vor Bøy­le­stad Nil­sen had­de sin al­ler førs­te kon­sert som di­ri­gent for SørRøs­ter.

KON­FE­RAN­SIER: Sidsel Gr­jot­heim var kvel­dens kon­fe­ran­sier.

FULLT: Det var man­ge som had­de fun­net vei­en ut til Østerhus søn­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.