Gle­der seg til å for­tel­le

Rag­nar Hol­vik, vars­le­ren av inn­kjøps­sa­ken, skal nå få for­tel­le sin ver­sjon til kon­troll­ut­val­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

➤ Na­er­me­re 1000 da­ger etter at han vars­let om inn­kjøps­sa­ken, er det Rag­nar Hol­viks tur til å for­tel­le sin ver­sjon. På tors­da­gens møte i kon­troll­ut­val­get har han fått halv­an­nen time til å ori­en­te­re om hvor­dan han opp­lev­de å vars­le.

– Jeg ser frem til å leg­ge frem min ver­sjon, med hen­syn til hvor­dan det har va­ert å vars­le helse­kjøps­sa­ken. Det har jo gått lang tid si­den jeg vars­let, nes­ten 1000 da­ger. Jeg tror jeg har vik­ti­ge ting å med­de­le, og jeg hå­per det blir tatt godt i mot, sier Rag­nar Hol­vik.

Kon­troll­ut­val­get be­hand­let i møte 23.10.2018 «Vars­lin­ge­ne fra Hol­vik i inn­kjøps­sa­ken».

I sa­ken tok kon­troll­ut­val­get stil­ling til om ut­val­get øns­ket å in­vi­te­re Hol­vik til nes­te møte i kon­troll­ut­val­get for å ori­en­te­re. Kon­troll­ut­val­get fat­tet føl­gen­de ved­tak i sa­ken:

– Kon­troll­ut­val­get øns­ker å in­vi­te­re Hol­vik inn i nes­te møte for å få høre hans side av vars­lings­sa­ken og hans er­fa­rin­ger som vars­ler, står det i saks­pa­pi­re­ne.

En an­nen ver­sjon

Nå ser Hol­vik frem til å dele sin ver­sjon.

– Jeg har en helt an­nen ver­sjon av hva som har skjedd enn hva sette­råd­man­nen had­de. Jeg har opp­levd om­fat­ten­de ut­stø­tel­se fra Grim­stad kom­mu­ne. De be­stem­mel­se­ne som gjel­der i reg­ler og lov­verk som skal ver­ne vars­le­re, har va­ert satt ut av sys­tem. Jeg har ropt om hjelp i fle­re år, men jeg har møtt en kald skul­der fra kom­mu­nens le­del­se. Fra inn­byg­ger­ne har jeg møtt en vold­som var­me og om­tan­ke, og det har be­tydd vel­dig mye for meg. Den­ne kon­tras­ten mel­lom om­tan­ke og var­me og kul­de, har va­ert vel­dig spe­si­ell å leve i. Støt­ten fra fol­ket kom­mer fra al­le kan­ter, og den kom­mer fort­satt. Folk har en vel­dig opp­merk­som­het på det­te, sier Hol­vik.

Kon­troll­ut­val­get har satt av halv­an­nen time til ori­en­te­rin­gen fra Hol­vik. Etter­på skal det åp­nes for spørs­mål.

– Jeg kun­ne ha snak­ket om det­te i fle­re da­ger i strekk, for po­en­get er at det­te er en lang his­to­rie, med ko­lo­salt man­ge hen­del­ser. Selv om får halv­an­nen time, så må jeg vel­ge ut det jeg vil be­ly­se, jeg kan ikke gå i noen de­tal­jer, sier Hol­vik.

Fikk in­vi­ta­sjon

Hol­vik fikk den for­mel­le in­vi­ta­sjo­nen over­sendt til kon­troll­ut­val­get fra sek­re­ta­ria­tet den 21.11.18. Hol­vik ak­sep­ter­te in­vi­ta­sjo­nen til kon­troll­ut­val­get og be­kref­tet at han vil­le kom­me 22.11.18 i epost til sek­re­ta­ria­tet. Han in­for­mer­te at han vil be­nyt­te en power­point-pre­sen­ta­sjon un­der ori­en­te­rin­gen.

– Rag­nar Hol­vik vil i tråd med kon­troll­ut­val­gets ved­tak ori­en­te­re kon­troll­ut­val­get i mø­tet om hans side av vars­lings­sa­ken og hans er­fa­rin­ger som vars­ler. Etter kon­troll­ut­val­gets øns­ke vil det bli satt av inn­til 1,5 time til ori­en­te­rin­gen etter­fulgt av en spørs­måls­run­de, står det i saks­pa­pi­re­ne.

Bak­grun­nen for sa­ken som ble be­hand­let i kon­troll­ut­val­get 23. ok­to­ber, var at kon­troll­ut­val­get dis­ku­ter­te in­vi­ta­sjo­nen fra 2017 til Rag­nar Hol­vik om å ori­en­te­re om bre­vet av sitt av 12. fe­bru­ar 2017 til kom­mune­sty­ret.

I det sis­te mø­tet fat­tet ut­val­get et ved­tak om at: «Kon­troll­ut­val­gets opp­fat­ning er at det er kom­mune­sty­ret som har hånd­tert og må even­tu­elt hånd­te­re det­te vi­de­re da kon­troll­ut­val­get var om­fat­tet av vars­lin­gen.»

Etter det­te mø­tet ble det li­ke­vel en dis­ku­sjon in­ternt i kon­troll­ut­val­get og det ble frem­met et øns­ke om å dis­ku­te­re sa­ken på nytt. Til mø­tet 23. ok­to­ber fikk der­for ut­val­get en egen sak på det­te med re­le­van­te do­ku­men­ter ved­lagt.

Sek­re­ta­ria­tet gjor­de det på for­hånd klart at de var usik­re på hva kon­troll­ut­val­get egent­lig vil­le med sa­ken, men den ble li­ke­vel be­hand­let 23. ok­to­ber. Re­sul­ta­tet ble et en­stem­mig ved­tak om at de vil in­vi­te­re Hol­vik til det nes­te mø­tet og høre på hans side av vars­ler­sa­ken og hans er­fa­rin­ger som vars­ler. ➤

ARKIVFOTO

KLAR: Tors­dag skal Rag­nar Hol­vik for­tel­le sin ver­sjon av hvor­dan han opp­lev­de vars­ler­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.