Menn i helse­fag

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

➤ 19 voks­ne menn som går gjen­nom en om­stil­ling i ar­beids­li­vet og er på Navy­tel­ser, sit­ter på skole­ben­ken i Grim­stad for å bli helse­fag­ar­bei­de­re. Det gir både dem og sam­fun­net ny kom­pe­tan­se og nye mu­lig­he­ter.

➤ Vi le­ver i et av ver­dens mest like­stil­te land. Li­ke­vel er det for­mi­dab­le kjønns­for­skjel­ler i ar­beids­mar­ke­det. Det gjel­der ikke minst in­nen helse og om­sorg, der menn er kraf­tig un­der­re­pre­sen­tert. En av 12 syke­plei­ere er menn. Det er hel­ler ikke man­ge mann­li­ge helse­fag­ar­bei­de­re.

➤ Det­te be­tyr at man­ge menn går glipp av en spen­nen­de yr­kes­kar­rie­re. I et sam­funns­per­spek­tiv er det slø­sing med res­sur­ser med en så stor kjønnsuba­lan­se. Det gir mer en­fold på lan­dets – og kom­mu­nens – in­sti­tu­sjo­ner.

➤ I and­re sam­men­hen­ger blir det på­pekt at mang­fold og kjønns­ba­lan­se gir et bed­re ar­beids­mil­jø og re­sul­ta­ter. Vi må anta det ar­gu­men­tet ikke bare gjel­der når kvin­ner erob­rer manns­do­mi­ner­te are­na­er, men også når menn går den and­re vei­en.

➤ Fle­re av kan­di­da­te­ne som Adres­sa in­ter­vju­et om sitt nye yrke som helse­fag­ar­bei­der, var ty­de­lig mo­ti­vert for å gå løs på nye opp­ga­ver in­nen helse og om­sorg. De had­de også kla­re tan­ker om for­bed­rin­ger etter å ha va­ert ute i prak­sis. Det er et godt ut­gangs­punkt.

MENN I HELSE: Roald An­der­sen og Erik Larsen er til­ba­ke på skole­ben­ken for å bli helse­fag­ar­bei­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.