Skal se om råd­man­nen har fulgt an­be­fa­lin­ge­ne

Kon­troll­ut­val­get skal tors­da­gens ta stil­ling til om råd­man­nen har fulgt opp an­be­fa­lin­ge­ne rundt vars­ling og yt­rings­kli­ma blant an­sat­te og le­de­re i Grim­stad kom­mu­ne.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ja­[email protected]

Kon­troll­ut­val­get skal i den­ne sa­ken ta stil­ling ti lom råd­man­nen har ful g top­p­an­be­fa­lin­ge­ne i for­valt­nings re­vi­sjons­rap­por­ten. – Det er ut­ford­ren­de for kon­troll­ut­val­get å vur­de­re om hvor­dan vars­lings- og yt­rings­kli­ma­et fak­tisk er i kom­mu­nen og om til­ta­ke­ne har hatt den øns­ke­de ef­fek­ten. Kon­troll­ut­val­get må der­for først og fremst ta stil­ling til om til­ta­ke­ne som er iverk­satt kan bi­dra til et godt vars­ling­sog yt­rings­kli­ma, står det i saks­pa­pi­re­ne.

Grim­stad kom­mune­sty­re ved­tok i møte 30.01.2017 å be kon­troll­ut­val­get iverk­set­te en for­valt­nings­re­vi­sjon ved­rø­ren­de vars­ling og yt­rings kli­ma blant le­de­re og an­sat­te i Grim­stad kom­mu­ne. Kon­troll­ut­val­get be­hand­let og god­kjen­te pro­sjekt­pla­nen i møte 27.04.2017.

Hen­sik­ten med for­valt­nings­re­vi­sjon s pro­sjek­tet var å be­ly­se hvil­ket vars­lings- og yt­rings­kli­ma som ek­sis­te­rer blant le­de­re og an­sat­te i Grim­stad kom­mu­ne og om det­te er i tråd med for­mel­le krav og for­vent­nin­ger.

ARKIVFOTO

MØTE: Kon­troll­ut­val­get skal sam­les igjen tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.