– In­gen som går der nå vil mis­te plas­sen sin

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim sier det fore­slåt­te kut­tet er kut­tet til drift og bruk av res­sur­ser på sko­len.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­[email protected]

– Kost­na­de­ne som fore­slås kut­tet på Lange­myr sko­le i bud­sjett­for­sla­get be­står av ba­sis­kost­na­der og kost­na­der knyt­tet til be­ho­vet hos den en­kel­te elev. Her må det gjø­re en vur­de­ring av ba­sis­kost­na­de­ne, som hand­ler om drift av sko­len. Og en må se på hvor­dan en bru­ker miljø­te­ra­peut­ar­bei­der og spe­sial­pe­da­go­ger. Nå får sko­len i råd­man­nens for­slag en ram­me som de må sik­re sin drift in­nen­for. Det­te må vi job­be vi­de­re med, slik at det kon­kre­ti­se­res, sier råd­man­nen.

– Vil vi i nes­te om­gang gå grun­dig igjen­nom sko­lens drift og res­surs­bruk og fort­satt sik­re at ele­ve­ne får det skole­til­bu­det som de skal ha, leg­ger hun til.

Råd­man­nen for­tel­ler at det i pro­ses­sen som lig­ger foran dem nå, så vil det gjø­res en ri­siko­vur­de­ring og kon­se­kvens­ut­red­ning.

– Det har vi gjort på et over­ord­net nivå, og nå må vi inn og se på pro­ses­sen og på hver en­kelt elev. Det vil vi gjø­re i dia­log med sko­len og skole­le­del­sen, sier hun.

– Vil du in­for­me­re po­li­ti­ker­ne om hvor det skal kut­tes?

– Po­li­ti­ker­ne ved­tar bud­sjet­tet på en­hets­nivå ikke på en­kelt­elevs nivå. Råd­man­nen vil i sam­ar­beid med sko­le og skole­ei­er leg­ge fram en drift på sko­len som er i tråd med ram­men, men som også er for­svar­lig.

– In­gen som går der nå vil mis­te plas­sen sin. På sikt må man se på an­tall ele­ver. Nå fore­slår vi å set­te en ram­me for hvor stor ak­ti­vi­tet sko­len skal ha i fram­ti­den, sier hun. Det har ald­ri va­ert i bud­sjett­pla­nen å leg­ge ned Lange­myr sko­le, det er en sko­le som er vik­tig for Grim­stad kom­mu­ne, leg­ger hun til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.