Tror det­te er et ledd i ned­byg­ging av sko­len

Ven­st­res gruppe­le­der Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen me­ner ord­fø­rer og vara­ord­fø­rer ente nik­ke skjøn­ner­bud­sjett­pro­ses­sen el­lers å sky­ver de råd­man­nen foran seg i stri­den om Lange­myr sko­le.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen Gruppe­le­der Venstre

Le­ser­nes me­ning: Lange­myr sko­le. Hva er sant? Det­te er fak­ta:

• Venstre og Høy­re vil ikke kut­te en kro­ne på Lange­myr

• Ar­bei­der­par­ti­et, KrF, Sp og Mdg vil kut­te 2,5mil­lio­ner på Lange­myr, sam­ti­dig som de inn­fø­rer for­eldre­be­ta­ling på SFO. For­eld­re­ne skal alt­så be­ta­le mer, mens ele­ve­ne skal få et dår­li­ge­re til­bud.

• Frp vil kut­te over en mil­lion. Så når de hev­der at de vil vi­de­re føre drif­ten på da­gens nivå og støt­ter FAU, er det ikke sam­men­heng mel­lom hva de sier til avi­sen, og hva de gjør i sitt bud­sjett­for­slag..

Nå går de­bat­ten om hva kut­te­ne be­tyr og hvem som har fore­slått dem. Ord­fø­rer og vara­ord­fø­rer sier på NKR 4.12 og Ag­der­pos­ten 5.12, at det ikke er de­res idé å gjø­re dis­se kut­te­ne, det var det råd­man­nen som fore­slo. Det be­tyr en­ten at de sky­ver råd­man­nen foran seg, når de gjør upo­pu­la­ere kutt, el­ler at de ikke skjøn­ner bud­sjett­pro­ses­sen. Det er po­li­ti­ker­ne, ikke råd­man­nen, som er an­svar­li­ge for det bud­sjett­for­sla­get som leg­ges frem i for­mann­ska­pet. Det de hev­der er om­trent som å bli tatt for pro­mil­le, og så si at det ikke var min idé at jeg skul­le kjø­re.

Det som blir fore­slått er nødt til å gå ut over ele­ve­ne, selv om kutt­ka­me­ra­te­ne hå­per noe an­net. Råd­man­nen sier selv i Ag­der­pos­ten 5.12. at en må re­du­se­re tid med spe­sial­pe­da­go­ger. 2,5 mil­lio­ner ut­gjør minst 3 spe­sial­pe­da­gog­stil­lin­ger, og selv om en sik­kert kan ta noe av det­te and­re plas­ser enn di­rek­te i un­der­vis­nin­gen, er det umu­lig å gjen­nom­føre så sto­re kutt uten at noen av de fag­ut­dan­ne­de som ar­bei­der med bar­na til dag­lig mis­ter job­ben sin.

Det er også slik at vi er for­plik­tet på en av­ta­le med sam­ar­beids kom­mu­ne­ne. Grim­stad skal be­ta­le sin an­del, sam­ar­beids kom­mu­nen skal be­ta­le sin. De and­re kom­mu­ne­ne vil med det­te bud­sjet­tet i hån­den kun­ne gjen­nom­føre til­sva­ren­de. Da vil vi va­ere oppe i et kutt på seks mil­lio­ner. Tror en frem­de­les at det ikke vil ram­me ele­ve­ne?

Jeg tror, og det er ba­sert på hva ad­mi­ni­stra­sjo­nen har spilt inn over fle­re år, at kut­te­ne på Lange­my­rer et led die n del­vis ned­byg­gin­ga v sko­len. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen har len­ge iv­ret for å set­te et tak på an­tall ele­ver. I 2013, ble det fore­slått at det mak­si­malt skul­le va­ere 15 ele­ver fra Grim­stad. Da tok un­der­teg­ne­de ini­tia­tiv til et møte mel­lom al­le gruppe­le­der­ne og FAU ved sko­len. Re­sul­ta­tet ble et en­stem­mig ved­tak i kom­mune­sty­ret: «Ved opp­tak på Lange­my­rer det bar­nets be­hov som skal set­tes først. Det skal der­for ikke set­tes et ab­so­lutt tak på an­tall ele­ver ved sko­len. An­tall ele­ver skal sty­res ut fra fag­li­ge vur­de­rin­ger og be­hov». Det­te ved­ta­ket un­der­gra­ves nå av Ap, KrF, Sp, Mdg og Frp.

Det blir hev­det at kom­mu­nen er i en vans­ke­lig øko­no­misk si­tua­sjon, jeg tror det hand­ler mer om å bru­ke pen­ger der det er vik­tigst å bru­ke dem. Så kan vi sik­kert dis­ku­te­re hva som bør prio­ri­te­res, men for Venstre vil det å kut­te til barn og ung­dom på Lange­myr ikke va­ere ak­tu­elt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.