Jule­stjer­ne til Lia-stjer­ne

Lia har all­tid va­ert klub­ben for Jo­han Ha­no. Nå får han Adressas jule­stjer­ne for sin enor­me inn­sats i klub­ben.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Anna Torp Kvas­jord [email protected]

«Jo­han er bu­tikk­sjef, to­barns­far og midt i 30-åre­ne. Han er le­der for Lia fot­ball, Lias tur­ne­ring, og so­sia­le ar­ran­ge­men­ter i Lia. Men han er også tre­ner for tre lag. To gutte­lag og ett jente­lag. Al­le er utro­lig for­nøyd med Jo­han, som er utro­lig in­klu­de­ren­de. Jo­han har hatt la­ge­ne i fem år og sør­ger for so­sia­le sam­men­koms­ter, kon­kur­ran­ser, tur­ne­rin­ger og ak­ti­vi­te­ter for spil­ler­ne. Han er også god med dem som ikke all­tid pas­ser inn i sam­fun­net, el­ler sli­ter på and­re må­ter. Etter hver kamp skri­ver han re­fe­rat på luk­ket Face­bo­ok­side for hvert lag. Om ikke det­te er nok er han i til­legg dom­mer for Ag­der Krets. Hå­per avi­sa gir blomst til en som ge­ne­re­rer så mye gle­de, dug­nads­ånd, in­klu­de­ring og mo­ral i ung al­der. Vik­tig for at fri­vil­lig­he­ten le­ver vi­de­re».

Det­te skri­ver tip­se­ren, som me­ner at Jo­han Ha­no for­tje­ner Adressas jule­stjer­ne i år. Og ja, selv­sagt for­tje­ner han det!

Takk­nem­lig

Adres­sa møt­te Jo­han Ha­no på Coop Ex­tra ved Øy­gårds­da­len man­dag etter­mid­dag. Her step­per han for ti­den inn for en fe­rie­ren­de bu­tikk­sjef, mens han i til­legg dri­ver Coop Prix-bu­tik­ken sin på Berge­moen.

– Det­te var vel­dig over­ras­ken­de. Det er selv­sagt vel­dig hyg­ge­lig å høre sli­ke ting om seg selv, vel­dig hyg­ge­lig å bli satt pris på, sier Jo­han Ha­no når han får over­rakt bloms­ten, og får høre hva tip­se­ren skri­ver om han.

Ha­no er i gang med å fyl­le på va­rer i bu­tik­ken i Øy­gårds­da­len, men som be­skri­vel­sen fra Adres­sa-tip­se­ren an­ty­der, er det ikke bare i bu­tik­ken han står på. Han er tre­ner for tre lag, le­der i Lia fot­ball, stel­ler i stand uli­ke ar­ran­ge­men­ter i klub­ben, blant an­net en fot­ball­tur­ne­ring, Ri­mi-Cup, nå Coop-cup, som i fjor sam­let nes­ten 100 lag. Han er fot­ball­dom­mer, og han er også med og spil­ler på A-la­get til Lia når han fin­ner tid til det.

– Da fot­balla­get til eldste­dat­te­ra mi ble delt opp i jente­lag og gutte­lag, så end­te jeg opp med å bli tre­ner for tre lag. Jeg syns det var så moro å føl­ge dis­se spil­ler­ne, så da ble det til at jeg fort­sat­te. Det blir der­for tre tre­nin­ger i uka med de la­ge­ne der, samt kam­per i se­son­gen, for­tel­ler han.

I til­legg er han dom­mer for al­ders­be­stem­te lag, el­ler 5. el­ler 6. di­vi­sjons­lag en gang i uka når det er fot­ball­se­song, og han er med A-la­get til Lia så ofte han kan.

– De tre­ner jo to gan­ger i uka, og det får jeg ikke til, men jeg prø­ver å få med meg en økt, samt kam­per. Da er jeg også opp­mann, for­tel­ler han.

Skry­ter av for­eldre­grup­pe­ne

Tid­li­ge­re i år var han for øv­rig med og ar­ran­ger­te en stor ak­ti­vi­tets­dag i Vik­hal­len, der nes­ten 600 barn var på plass for å leke og mo­re seg. Men hvor hen­ter han så ener­gi­en fra, til å gjø­re alt det­te?

– Det er bare vel­dig gøy å hol­de på med det­te her, og man kjen­ner ikke før man set­ter seg ned at man kan­skje er sli­ten. Når man er i gang så er det bare moro, og så er jeg jo en fyr som li­ker å full­fø­re ting, sier han.

Han skry­ter el­lers av for­eldre­grup­pe­ne, som han me­ner bi­drar vel­dig.

– For­eldre­grup­pe­ne til de la­ge­ne jeg tre­ner er helt utro­li­ge, og hjel­per vel­dig til, sier han.

– Hvor­dan er det for dine na­er­mes­te at du dri­ver med så mye på fri­ti­den?

– Det er ikke all­tid like po­pu­la­ert hjem­me, men som jeg sier, det er bare for en pe­rio­de. Beg­ge jen­te­ne mi­ne dri­ver jo med fot­ball, men det er kun eldste­jen­tas lag jeg er tre­ner for. Hun li­ker for øv­rig å bli med meg når jeg skal noe med gutte­la­ge­ne også, sier han.

På spørs­mål fra Adres­sa hvor jule­bloms­ten skal stå får vi kjapt et svar.

– Jeg tror nok jeg må fin­ne en plass til den på Lias klubb­hus, av­slut­ter Ha­no, som har va­ert spil­ler i Lia si­den 1994, bort­sett fra tre år, da han måt­te til and­re klub­ber i dis­trik­tet og spil­le, si­den Lia ikke had­de noe junior­lag. ➤

STÅR PÅ: Jo­han Ha­no står på både på jobb og for Lia. For sin inn­sats får han Adressas jule­stjer­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.