– Jeg har va­ert fryk­te­lig na­ere

I lys av fre­gatt­ulyk­ken kom­men­te­rer le­der i Grim­stad Sjø­manns­for­ening, Ni­co­lay Svend­sen, her om hvor na­er han har va­ert kol­li­sjo­ner til sjøs.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - ➤ DE­BATT Ni­co­lay Svend­sen

Le­ser­nes me­ning: Det

smer­ter al­le na­vi­ga­tø­rer å opp­le­ve fre­gatt­ulyk­ken i Hjelte­fjor­den, og nå red­nings­skøy­ta som kjør­te seg opp på tør­re lan­det på møre­kys­ten. For oss er det lett å set­te oss inn i den for­fer­de­li­ge si­tua­sjo­nen som an­svars­ha­ven­de na­vi­ga­tø­rer er kom­met i.

Det er så

fris­ten­de å kom­me med kom­men­ta­rer. Bare last ned kom­men­tar­fel­te­ne un­der ar­tik­le­ne i VG, så ser man mye dritt og til dels hjelpe­løs snus­for­nuft og dess­uten eks­po­ne­ring av rin­ge kunn­ska­per om norsk rett­skri­ving. Bare dèt en god grunn til å la det va­ere. Da hel­ler gjø­re som min gode kol­le­ga Lars Vi­dar Mo­en i Aren­dal Sjø­mands­for­ening som opp­ford­rer til be­sin­nel­se til ha­vari­kom­mi­sjo­nen har job­bet seg fer­dig. Selv om jeg har gått mye i Hjelte­fjor­den og el­lers vet mye om in­nensk­ja­ers na­vi­ge­ring og ma­nøv­re­ring av båt, skal jeg føl­ge Lars Vi­dars opp­ford­ring.

Min­ner fra min

tid i Sjø­for­sva­ret duk­ker frem fra den gang jeg for 47 år si­den som ny­bakt styr­mann ble inn­kalt. Som ra­dar­ope­ra­tør og plot­ter kom jeg om bord på to ka­non­bå­ter av Storm-klas­sen på 120 fot og 7.200 hk. Det lig­ger en slik ved kai på Ma­rine­mu­se­et i Hor­ten. 25 år gam­mel var jeg eld­re enn den ene sje­fen. Jeg ble mek­tig im­po­nert over dis­se of­fi­se­re­nes ev­ner og kunn­ska­per der vi med en marsj­fart på 32 knop plyst­ret gjen­nom leia.

Det var ka­rer

som kun­ne kjø­re båt. Men de var nøye med å slak­ke ned ved pas­se­ring i tran­ge far­vann el­ler pas­se­ring av bå­ter ved kai. Vi la­get mye sjø, og det ble sagt at det tid­li­ge­re had­de va­ert en del hen­del­ser der noen båt­ei­ere pas­set på å stå klar med øksa, for der­et­ter å kre­ve er­stat­ning fra Sjø­for­sva­ret for sen­ket skøy­te.

Der var in­gen

AIS el­ler kart­ma­skin, der var en 3 cm ra­dar for na­vi­ge­ring. Der var en ar­til­leri­ra­dar, men kun til ka­no­nen. De drev for­øv­rig ikke med na­vi­ge­ring , men «ori­en­te­ring». Det var ikke tid til å set­te ut pei­ling og av­stand, vi vil­le jo va­ert over al­le hau­ger før det var gjort. Jeg skul­le som vakt­ha­ven­des as­sis­tent vite hvor vi var og set­te fin­ge­ren i kar­tet, om han skul­le va­ere i tvil.

Vi­su­el­le ob­ser­va­sjo­ner og

av­stan­der e.g. (etter gjet­ting el­ler gis­ning) Det gikk al­de­les ut­mer­ket. Skal si jeg fikk kjørt meg, det var utro­lig moro og en fin sko­le jeg gjor­de meg nyt­te av da jeg man­ge år se­ne­re selv skul­le gå på kys­ten. Jeg fikk god­kjent den­ne tje­nes­ten da jeg på nitti­tal­let skul­le søke om far­leds­be­vis, og jeg ble der­med fri­tatt for los på hele norske­kys­ten.

Så litt om

for­styr­ren­de bak­grunns­be­lys­ning, gans­ke ny­lig ak­tua­li­sert av lys­mas­te­ne på Le­ver­myr. Det er sagt at tank­bå­ten i Hjelte­fjor­den had­de dekk­s­ly­se­ne tent. Det er et sant mar­ty­ri­um og noe al­le na­vi­ga­tø­rer grem­mer seg over.

Et par ek­semp­ler:

En gang møt­te jeg en båt som kom ut fra Ta­nan­ger, en bak­la­der med al­le dekk­s­lys på for­dek­ket tent. Jeg så ikke lan­ter­ne­ne hans og bad ham over ka­nal 16 å slå dekk­s­ly­se­ne av.

Jeg var en

gang på vei inn til Ij­muid­en i Hol­land, og ut av slu­sa kom et fjell av en bil­båt som jeg på grunn av bak­grunns­be­lys­ning ikke så or­dent­lig. I sis­te øye­blikk fikk jeg vrengt meg unna. Hjer­te­rytme­for­styr­rel­se er tro­lig for­en­lig med sli­ke hen­del­ser.

Jeg har va­ert

hel­dig og unn­gått kol­li­sjo­ner, el­ler «be­rø­ring», som det he­ter når det er snakk om off­shore in­stal­la­sjo­ner. Men jeg har va­ert fryk­te­lig na­er. Litt flaks må man ha. Jeg er selv­føl­ge­lig glad for det, men in­gen grunn for meg til å va­ere sva­er i kjef­ten. Hel­ler ha re­spekt for sa­kens rea­li­te­ter.

FOTO: FOR­SVA­RET

FREGATTEN: KNM Hel­ge Ing­stad sett oven­fra i Hjelte­fjor­den.

INN­LEGG: Kaptein og mange­årig sjø­mann Ni­co­lay Svend­sen skri­ver om epi­so­der han har opp­levd til sjøs der han har va­ert borti nes­ten-ulyk­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.