Ikke den sis­te Kapp Hor­ne­ren?

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ I TIRSDAGSAVISEN pre­sen­ter­te Adres­sa med­lems­skrift nr. 62 fra Sel­ska­pet for Grim­stad Bys Vel. Der står det en ar­tik­ke­len «En Kapp Hor­ner fra Fri­voll» som om­ta­ler Kristian Ny­heim Kris­ti­an­sen. Han var, iføl­ge ar­tik­ke­len, da han døde i 1986, an­ta­ke­lig den elds­te gjen­le­ven­de Kapp Hor­ner i Nor­ge. Kris­ti­an­sen ble over 90 år.

I bilde­teks­ten har vi skre­vet at Kris­ti­an­sen an­ta­ke­lig var den sis­te Kapp Hor­ner fra Grim­stad.

Bjørn Ma­eh­re har tatt kon­takt med re­dak­sjo­nen og me­ner at Arn­finn og Ivar John­sen fra Røn­nes var de sis­te som pas­ser­te Kapp Horn uten motor med skon­ner­ten Re­gi­na Ma­ris til­hø­ren­de skips­re­der John Wil­son fra Aren­dal i 1967.

Det­te kom­mer ikke fram i avis­ar­tik­ke­len, men brød­re­ne er også nevnt i med­lems­skrift­ar­tik­ke­len, som for øv­rig er skre­vet av Hel­ge Gro­ba­ek. Der står det: «Men ekte Kapp Hor­ne­re var de kan­skje ikke etter­som Re­gi­na Ma­ris var et lyst­far­tøy og ikke et seil­skip i kom­mer­si­ell fart».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.