Fot­ball­par f lyt­ter

I slut­ten av mars blir Andreas Ha­gen og Kel­sey Hood for­eld­re for al­ler førs­te gang. Det er år­sa­ken til at Jerv og Ama­zon nå mis­ter hver sin sva­ert sen­tra­le spil­ler.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

Andreas Ha­gen og kona Kel­sey Hood flyt­ter til Fred­rik­stad for å star­te et nytt liv.

Nå vil nem­lig pa­ret flyt­te til Øst­lan­det, for å kom­me na­er­me­re fa­mi­li­en til Andreas.

– Det har va­ert klart gans­ke len­ge at vi vil­le flyt­te, ja egent­lig helt si­den vi fant ut at vi skul­le bli for­eld­re. Jeg har jo egent­lig kon­trakt med Jerv nes­te år, men vi har hatt en fin dia­log len­ge, og jeg er vel­dig takk­nem­lig for at de lar meg gå før kon­trak­ten går ut. De har va­ert opp­tatt av at jeg har va­ert i klub­ben len­ge, og gjort en god jobb, så da syns de det var greit, for­tel­ler Andreas Ha­gen.

For­eld­re­ne hans bor på Son, som lig­ger cir­ka en halv­ti­mes kjøre­tur fra Fred­rik­stad, som nå blir Andreas Ha­gens nye klubb. Å kom­me na­er­me­re dem har va­ert et øns­ke hos både Ha­gen og Hood etter at de fikk vite at de ven­ter en li­ten gutt.

– El­lers har vi jo bodd i Grim­stad len­ge nå, og kjen­te litt på det at vi had­de lyst til å flyt­te og opp­le­ve noe nytt, sier han.

Opp­le­vel­se

Tirs­dag var han på medi­sinsk sjekk i Fred­rik­stad, før han der­et­ter sig­ner­te for klub­ben.

– Da jeg fikk klar­sig­nal fra Jerv om at jeg fikk lov til å se meg om etter en an­nen klubb, så kom Fred­rik­stad tid­lig på ba­nen. Det er jo en stor­klubb i Nor­ge, og jeg fikk et vel­dig godt inn­trykk av klub­ben da jeg var inn­om. Det er vel­dig pro­fe­sjo­nelt der, det er elite­stan­dard på alt, og men­nes­ke­ne der vir­ket å va­ere vel­dig hyg­ge­li­ge.

Fred­rik­stad spil­te som kjent kva­lik om å ryk­ke opp til OBOS-liga­en i høst, men det var KFUM som stakk av med den sis­te plas­sen der. Å skul­le spil­le på et nivå la­ve­re enn Ha­gen har gjort de sis­te åre­ne ser han ikke på som noe pro­blem.

– Som jeg har sagt til Fred­rik­stad, så hand­ler det ikke om hvil­ken di­vi­sjon jeg spil­ler i, jeg rei­ser til Fred­rik­stad for opp­le­vel­sens skyld. Det er gøy å kom­me til en stor­klubb, og sam­ti­dig øns­ker jeg å va­ere med på opp­tu­ren jeg tror hele klub­ben jak­ter, sier han.

Fikk et godt råd

Andreas Ha­gen kom til Jerv førs­te gan­gen i 2007, etter at han had­de gått på sko­le med en av de størs­te Jerv-pa­trio­te­ne du kan fin­ne.

– Jeg gikk jo på NTG sam­men med Knut Ug­land, og jeg had­de nok ikke va­ert i Jerv i så man­ge år had­de det ikke va­ert for Knut. Det var han som in­tro­du­ser­te meg og fle­re and­re for Jerv, og det var PG som den gang hen­tet meg, for­tel­ler Ha­gen.

I 2012 fikk han proff­kon­trakt med dans­ke Vi­borg. Ha­gen var med å spil­le klub­ben opp i Su­per­liga­en, og fikk ni kam­per på øvers­te nivå i Dan­mark før han re­tur­ner­te til Jerv som­mer­en 2014.

– Kon­trak­ten min med Vi­borg gikk ut den som­mer­en, og jeg pra­tet med man­ge klub­ber den ti­den. Den som­mer­en møt­te jeg Kel­sey, som da spil­te i Ama­zon, og da fikk jeg et råd fra min far om at jeg ikke måt­te fin­ne meg en klubb på øst­lan­det, når hun var i Grim­stad, ler han.

For man­ge syn­se­re

Ti­den i Jerv har va­ert inn­holds­rik, og Ha­gen har va­ert med på både opp- og ned­tu­rer.

– Jeg var jo med og red­det klub­ben fra å ryk­ke ned til 4. di­vi­sjon i 2007, og så har jeg jo va­ert med på noen opp­rykk også. Høyde­punk­tet tror jeg må ha va­ert det året Ar­ne (Sand­stø) kom, vi møt­te Sta­ba­ek i kva­li­ken, og var bare få mi­nut­ter unna Elite­se­rie­spill. Vi had­de jo spilt kva­lik året før også, men det å gjen­ta det i andre­se­son­gen i di­vi­sjo­nen, det var vir­ke­lig sterkt av oss, sier han.

– Du har jo va­ert en del av klub­ben len­ge, hva er spe­si­elt i Jerv?

– Det er men­nes­ke­ne, og det at vi har va­ert der for å byg­ge noe sam­men. I 2007 trod­de vi nok ikke at vi skul­le spil­le kva­lik til elite­se­ri­en i 2015, og 2016, men det klar­te vi, sier han.

Den sis­te ti­den har va­ert tøff i Jerv, øko­no­misk, men også sports­lig. Ha­gen tror på bed­re ti­der.

– Ser man det litt uten­fra, så er det jo man­ge klub­ber som gjen­nom­går det Jerv gjør nå, og at Jerv vil­le møte på litt mot­stand er bare som for­ven­tet. Nå må klub­ben få på plass et skik­ke­lig fun­da­ment som de kan byg­ge vi­de­re på. De som job­ber i le­del­sen nå er flin­ke beg­ge to, så jeg tror det kan blir vel­dig bra i ti­den frem­over. El­lers er en av syk­dom­me­ne i Jerv at al­le skal ha en me­ning om den sports­li­ge bi­ten. Det kan folk ha i 3. di­vi­sjon og på la­ve­re nivå, men når man når Topp­fot­bal­len må folk høre på dem som fak­tisk kan fa­get, sier Ha­gen.

Usik­ker på frem­ti­den

Mens Andreas Ha­gen for­la­ter et Jerv som har en del ut­ford­rin­ger å job­be med om da­gen, for­la­ter kona Kel­sey Hood et Ama­zon-lag som vir­ke­lig har mye spen­nen­de på gang. Klub­ben har et mål om å ryk­ke opp nes­te år, og de sis­te åre­ne har klub­ben klart å byg­ge opp et so­lid Sør­lands­lag.

– Tom­my (Ege­li) har vir­ke­lig gjort en fan­tas­tisk bra jobb med å sam­le så man­ge Sør­lands­jen­ter i Ama­zon. Klub­ben er på rik­tig vei, og den er helt klart i gode hender. Det er trist å skul­le for­la­te la­get og klub­ben, men det var det her som var det rik­ti­ge for oss nå, for­tel­ler Hood.

Hun kom til Ama­zon før 2014-se­son­gen, og bort­sett fra et år i Vå­ler­en­ga, har hun spilt for Ama­zon. Hun har hele ti­den va­ert et fore­truk­ket første­valg på ba­nen, men på etter­som­mer­en i år for­svant hun ut på side­lin­jen, av helt na­tur­li­ge år­sa­ker.

– Jeg var fryk­te­lig dår­lig de tre førs­te må­ne­de­ne av gra­vi­di­te­ten, og klar­te in­gen­ting. Det var tøft for meg som all­tid har va­ert så ak­tiv. Hel­dig­vis var det kun de tre må­ne­de­ne som var tøf­fe, for etter det har alt gått vel­dig bra, og nå har jeg det vel­dig fint. Jeg skal med and­re ord ikke kla­ge, for det er man­ge som sli­ter gjen­nom hele gra­vi­di­te­ten, sier hun.

– Blir det mer fot­ball på deg når dere nå flyt­ter til Fred­rik­stad?

– Jeg er vel­dig usik­ker. Ak­ku­rat nå har jeg fo­kus på sko­len, hvor jeg stu­de­rer psy­ko­lo­gi. Så vil ti­den vise om jeg kom­mer til å spil­le fot­ball igjen etter søn­nen vår har kom­met til ver­den.

GLE­DER SEG: Kel­sey Hood og Andreas Ha­gen har va­ert vik­ti­ge pro­fi­ler i hen­holds­vis Ama­zon og Jerv i man­ge år. Nå set­ter gutt, noe de gle­der seg stort til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.