– Har kom­mu­nen råd til å la va­ere?

Pe­da­gog Ka­ri Lille­aasen me­ner kom­mu­nen må re­vur­de­re av­sla­get om støt­te til Åpen barne­hage.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - ➤ DE­BATT Ka­ri Lille­aasen pe­da­gog og tid­li­ge­re dag­lig le­der av Port­vei­en barne­hage

Le­ser­nes me­ning: Kom­mune­sty­ret

skal ha sak om støt­te til Åpen barne­hage til be­hand­ling 10. des. Her le­ser vi at «grun­net den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen, har ikke kom­mu­ne­ne råd til å gi støt­te».

Et an­net ar­gu­ment

som nev­nes, er at det er full barne­hage­dek­ning. Den ar­gu­men­ta­sjo­nen hol­der ikke. Åpen barne­hage er ikke or­di­na­er barne­hage, men dek­ker et helt an­net be­hov, nem­lig som en møte­plass for for­eld­re som er hjem­me med små barn. Og det er det stort be­hov for i vår kom­mu­ne, ikke minst for inn­vand­rer­for­eld­re og ens­li­ge mød­re / fed­re.

I Åpen barne­hage

kom­mer for­eld­re som er hjem­me med små barn. Her bygges nett­verk, her får for­eld­re støt­te og vei­led­ning, her får for­eld­re og barn pe­da­go­gisk inn­hold. Selv job­bet jeg som pe­da­go­gisk le­der i Åpen barne­hage Ne­de­nes vår­en 2018. For­eld­re jeg møt­te der, ga ut­trykk for at de ofte var ale­ne, men fikk kjenn­skap til åpen barne­hage fra helse­sta­sjo­nen. De var vel­dig takk­nem­li­ge for at åpen barne­hage fan­tes for dem! Her fikk de møte and­re i sam­me si­tua­sjon, og for man­ge ble det star­ten på å kom­me ut av iso­la­sjon som de kjen­te på ved ikke å ha noe sted å gå med bar­net i hver­da­gen. Her kom inn­vand­rer­kvin­ner som ikke had­de nett­verk, og fikk snak­ke norsk. For fle­re fa­mi­li­er har åpen barne­hage en fore­byg­gen­de ef­fekt.

Po­li­ti­ker­ne bør se

på sa­ken med nye øyne, og mer­ke seg ved­ta­ket og re­flek­sjo­ne­ne som ble gjort i opp­vekst ut­val­get i juni­mø­tet.

Det er gans­ke

opp­sikts­vek­ken­de at i sa­ken her bare be­grun­nes med dår­lig råd, når vi i and­re sa­ker ser at over­skri­del­ser på bud­sjett, ek­sem­pel­vis ved bi­blio­tek, By­ha­ven, Ar­res­ten mm kun «be­kla­ges», selv om dis­se be­lø­pe­ne er i mil­lion­klas­sen. I sa­ken om Åpen barne­hage bru­kes kun øko­no­mi som be­grun­nel­se for ikke å støt­te Åpen barne­hage, selv om al­le and­re ar­gu­men­ter i saks­fram­stil­lin­gen ta­ler for.

Det bør po­li­ti­ker­ne mer­ke seg. Tenk dere om

po­li­ti­ke­re. Gi støt­te til det­te vik­ti­ge ar­bei­det som Åpen barne­hage er! Har dere råd til å la va­ere?

AR­KIV

SKRI­VER: Ka­ri Lille­aasen ber po­lit­ker­ne ten­ke seg om.

INN­LEGG: Ka­ri Lille­aasen gir sin ful­le støt­te til Åpen barne­hage. Hun me­ner til­bu­det er noe helt an­net enn en van­lig barne­hage og at det når for­eld­re, der­iblant inn­vand­rer­kvin­ner, som er mye ale­ne hjem­me.bil­det er fra Åpen barne­hage ved en tid­li­ge­re an­led­ning i 2018.

LO­KA­LER: Åpen barne­hage hol­der til i og dri­ves av Grim­stad mi­sjons­kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.