– Er det noen som øns­ker å leg­ge ned hele sko­len?

For­eld­re ved Lange­myr sko­le fryk­ter kon­se­kven­se­ne der­som po­li­ti­ker­ne kut­ter til­skud­det til Lange­myr sko­le.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - ➤ DE­BATT FAU og for­eld­re ved Lange­myr sko­le v/ Ca­mil­la Alet­te og Chris­top­her Jacobsen Anne Ceci­lie John­sen Liv Ca­thri­ne E. Bur­leigh og Stuart Bur­leigh Bir­ger Hå­land Tone Kyl­land Sol­heim og Geir Ha­rald Sol­heim

Le­ser­nes me­ning: Det

var med tå­rer tril­len­de langs kin­net vi les­te i Ag­der­pos­ten tors­dag 29. no­vem­ber at fler­tal­let Ap, KrF, Sp og MDG vil kut­te i til­skud­det til Lange­myr sko­le. Tid­li­ge­re had­de vi lest at råd­man­nen fore­slo å kut­te i be­vilg­nin­ge­ne til sko­len, men det var nok in­gen av oss som trod­de på at dis­se par­ti­ene fak­tisk vil­le gå med på det­te. At Ar­bei­der­par­ti­et som har som slag­ord «Al­le skal med» og KrF som kjem­per mot sor­te­rings­sam­fun­net var eni­ge i det­te er eks­tra tungt å for­stå.

Men det er

in­gen skam å snu. Vi har for­stå­el­se for at ikke al­le po­li­ti­ke­re kan alt el­ler vet nok om hva Lange­myr er og hva be­ho­ve­ne er. Vi øns­ker å in­for­me­re om hvil­ke vold­som­me kon­se­kven­ser det­te vil få. Det er åpen­bart at dere ikke sit­ter med et rik­tig be­slut­nings­grunn­lag. Vi øns­ker med det­te å gi et grunn­lag for å snu tan­ke­ne.

Hvem er vi?

Vi er for­eld­re til barn på Lange­myr. Vi er spe­si­el­le fa­mi­li­er, med spe­si­el­le barn som le­ver helt spe­si­el­le liv. Kre­ven­de liv. Det er sårt å ha bar­net vårt på Lange­myr sko­le. Det er ikke slik at vi har valgt det­te på tross av or­di­na­ert skole­til­bud, men for­di vi ikke har et an­net valg. Det lig­ger en stor sorg i å ta den be­slut­nin­gen å søke Lange­myr som sko­le for bar­net vårt da det kom­mer som en eks­tra be­kref­tel­se på at bar­net er an­ner­le­des. Våre barn er uni­ke og de tren­ger en unik skole­hver­dag.

Lange­myr sko­le har

kom­pe­tan­se, res­sur­ser, er­fa­ring, ar­beids­me­to­der og fa­si­li­te­ter til å dek­ke be­ho­vet for våre barn. Sko­len be­står at barn med au­tisme­spek­ter­for­styr­rel­ser, sam­men­sat­te la­er­e­vans­ker og med om­fat­ten­de funk­sjons­ned­set­tel­ser. Her fin­nes det ut­ford­rin­ger som er umu­lig for den or­di­na­ere sko­le å hans­kes med som kraf­tig epi­lep­si, sto­re funk­sjons­ned­set­tel­ser, fle­re av bar­na må ma­tes og stel­les, man­ge har ikke språk og/el­ler bru­ker al­ter­na­tiv og sup­ple­ren­de kom­mu­ni­ka­sjon, fle­re tren­ger sto­re mu­lig­he­ter for skjerm­ing og det er barn som ska­der seg selv el­ler and­re. Det­te er bare noe av de uli­ke ut­ford­rin­ge­ne som bar­na våre har.

Det er in­gen

or­di­na­er sko­le som kan gi dis­se bar­na la­e­ring, per­son­lig ut­vik­ling og livs­kva­li­tet slik som Lange­myr. For å få det­te til må Lange­myr har ver­dig opp­la­e­rings­til­bud, og det­te ser vi på som umu­lig å få til der­som det­te kut­tet blir ved­tatt. Hvor­dan skal bar­na våre fort­set­te å tri­ves, opp­le­ve dag­lig mest­ring og få ut­vik­let et venn­skap på sin uni­ke måte med det­te bud­sjett­for­sla­get?

Be­ho­ve­ne i Grim­stad

kom­mu­ne er så sto­re at dere hel­ler bur­de plus­se på mer pen­ger enn å trek­ke ifra. Hvor­dan kan dere ten­ke at det skal gå hvis man kut­ter med 3,1 mil­lio­ner kro­ner på Grim­stad kom­mu­ne sin ei­er­an­del i sko­len? Der­som det re­du­se­res an­tall plas­ser for Grim­stad, må det spa­res 6 mil­lio­ner i fel­les­kost­na­der da Grim­stad sva­rer for 17/31-de­ler av fel­les­kost­na­de­ne. Det be­tyr i ver­ste fall at fle­re barn ikke kom­mer inn til høs­ten uav­hen­gig av be­hov, at noen barn må flyt­tes til en an­nen sko­le el­ler at man­ge an­sat­te på sko­len mis­ter job­ben.

I 2013 ble

det ved­tatt i kom­mune­sty­ret at det ikke skul­le set­tes et tak på an­tall ele­ver som skul­le kom­me inn på Lange­myr. Det var bar­nets be­hov som skul­le set­tes først. Det­te var blant an­net Ap, Sp og KrF eni­ge i. Det skul­le ikke set­tes en pris på ho­de­ne til bar­na våre.

Vi lu­rer på

om det er en skjult agen­da her? Er det noen som egent­lig øns­ker å leg­ge ned hele sko­len? Er det skjult av­vik­ling? Å gå inn i ad­vents­ti­den med frykt og red­sel over at det kan­skje er vårt eget barn som ikke kan gå på Lange­myr len­ger, el­ler at et an­net barn ikke får den hjel­pen og støt­ten den tren­ger er helt for­fer­de­lig. Vi er slit­ne og ut­mat­tet til van­lig, men det­te gjør oss enda mer for­tvil­te.

Vi sav­ner også

en bru­ker­med­virk­ning her og ikke minst en kon­se­kvens­ut­red­ning. Det­te kut­tet vil tro­lig ge­ne­re­re mer be­hov for av­last­ning, fle­re syke­mel­din­ger (både hos na­er­sko­len, spe­sial­sko­len og oss for­eld­re), mer syk­dom og ut­ford­rin­ger blant bar­na våre og de­res søs­ken osv. Vi sår­ba­re for­eld­re har ikke blitt tatt med i den­ne av­gjø­rel­sen.

Det er så

mye red­sel og frykt at vi vet ikke hva vi skal gjø­re. Det er to­talt ufor­svar­lig å kut­te når man ikke vet be­ho­vet for hvor man­ge som tren­ger Lange­myr og man vet at den or­di­na­ere sko­len ikke er ka­pa­bel til å hånd­te­re den­ne ty­pen kom­pli­ser­te og ut­ford­ren­de ele­ver.

Vi for­ven­ter at

det­te be­hand­les po­li­tisk i hvert en­kelt par­ti før bud­sjett­mø­tet 17. de­sem­ber og min­ner om at det er in­gen skam å snu.

INN­LEGG: FAU-le­der Anne Ceci­lie John­sen og and­re for­eld­re rea­ge­rer på at til­skud­det til Lange­myr sko­le kan bli re­du­sert. Her er John­sen sam­men med søn­nen sin Ben­ja­min som er elev ved sko­len. Bil­det er tatt ved åp­nin­gen av det nye bas­sen­get i mars 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.