Vis­te fram kuns­ten for fa­mi­li­en

Ida H. Ramsland har gått to år på kul­tur­sko­len, og søn­dag fikk hun vise fram årets tre ar­bei­der til fa­mi­li­en som ble im­po­ner­te.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - ➤ KUL­TUR ➤ Kje­til Karl­sen kje­[email protected]

– Ja, det­te bil­det sy­nes vi var kjempe­fint, og vil gjer­ne ha det med hjem til jul. Vi har også pla­ner om å mel­de hen­ne på UKM.

Det­te sier en stolt mam­ma, Mo­na Ramsland, til Adres­sa. Vi tref­fer hen­ne på kul­tur­hu­sets gal­le­ri søn­dag etter­mid­dag. Sam­men med man­nen sin, søn­nen og fle­re and­re fa­mi­lie­med­lem­mer er de på den tra­di­sjons­rike jule­ut­stil­lin­gen til kul­tur­sko­len. Der får al­le ele­ve­ne på kul­tur­sko­len vise fram ar­bei­de­ne de har gjort den­ne høs­ten. Og som van­lig er det stor va­ria­sjon i både mo­ti­ver, ut­trykk og farge­valg, men det er uan­sett mye fint å se.

Det er hel­ler ikke bare bil­der å se på ut­stil­lin­gen, men også skulp­tu­rer og di­ver­se hånd­ar­beid.

Vel­dig glad i koa­la­er

Og kunst­ver­ke­ne de sa­er­lig har kom­met for å se den­ne søn­da­gen, er de tre bil­de­ne av dat­te­ra Ida H. Ramsland. Det er and­re

året hun går på kul­tur­sko­len, og and­re året hun stil­ler ut på den­ne ut­stil­lin­gen. Bil­det hun ble mest for­nøyd med, er av en koala­mam­ma og en koalababy.

– Jeg er vel­dig glad i koa­la­er. Jeg sy­nes de er så søte. Og så skul­le en av opp­ga­ve­ne hand­le om dyr, så da ble det koa­la, sier Ida til Adres­sa.

Først var hun ikke helt for­nøyd med bil­det, men etter å fik­set litt på det, ble hun godt for­nøyd med det.

Men det var ikke bare kunst­ut­stil­ling i kul­tur­hu­set den­ne hel­gen. Det var også mye an­net som skjed­de. Etter at kunst­ut­stil­lin­gen var åp­net lør­dag, var det tid for tea­ter­fore­stil­lin­gen «En jule­drøm», med un­der­tit­te­len «His­to­ri­en om Kla­ra og is­dron­nin­gens hjer­te». Den handlet blant an­net om den onde is­dron­nin­ga, og var et ny­skre­vet verk av kul­tur­skole­la­erer In­gerHe­len Kil­sti og Bjørg Øy­gar­den.

Variert musikk

Søn­dag var det så an­led­ning til å se enda mer på kunst­ver­ke­ne på gal­le­ri­et, før man kun­ne kose seg med en rik­hol­dig og variert kon­sert i Ca­ti­li­na. Her sto både Chris­ti­na Agui­le­ra, Ka­ri Brem­nes, Pink Floyd og An­to­nio Vi­val­di på pro­gram­met, og det ble en flott kon­sert med stor va­ria­sjon også her.

STOL­TE: Fa­mi­li­en til den unge kunst­ne­ren Ida H. Ramsland var ty­de­lig for­nøy­de med inn­sat­sen hen­nes og det hun had­de fått Gus­tav Hal­vor­sen, mam­ma Mo­na Ramsland og ku­si­na Ani­ne Hal­vor­sen Eg­ge.

KOA­LA­ER: Ida H. Ramsland er vel­dig glad i koa­la­er, for­di de er så søte, og det var der­for et en­kelt valg for hen­ne å vel­ge det­te mo­ti­vet da hun fant det i en bok.

SKULP­TU­RER: De to søst­re­ne Stel­la (t.v.) og Ei­la Dy­vold had­de la­get hver sine skulp­tu­rer til ut­stil­lin­gen. Mens Stel­las het «Bal­le­ri­na», had­de ikke Ei­las noe spe­si­elt navn.

IN­TER­ES­SER­TE: Hel­ga To­bias­sen Lid (t.v.) og dat­te­ra Fri­da To­bias­sen Lid var bare noen av man­ge som had­de tatt tu­ren til kul­tur­hu­set.

VARIERT: Det var ikke bare bil­der på ut­stil­lin­gen, men også dis­se fi­gu­re­ne.

til den­ne se­son­gen. I til­legg til Ida selv, ser vi fra venstre bak pap­pa Tor Erik Ramsland, Ei­vind Ramsland, beste­far Karl

JULEFORESTILLING: Og i Ca­ti­li­na fikk tea­ter­ele­ve­ne vise seg fram i det helt nye styk­ket «En jule­drøm».

KLA­VER: Og på søn­da­gen var tea­ter byt­tet ut med musikk in­ne i Ca­ti­li­na. Her er det Olav Ben­ja­min Fja­er­li som spil­ler «Rus­sian be­ar».

ISDRONNING: Det var ikke bare kos og hyg­ge i jule­fore­stil­lin­gen. Vi fikk også bli kjent med den­ne onde is­dron­nin­ga.

STIL­LE VANN: Ta­ra Eirin Fol­gerø var også med og sam­men med ban­det sang hun «Stil­le vann» av Siri Nil­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.