– Pro­vo­sert over prio­ri­te­rin­gen

Ord­fø­rer­kan­di­dat Lene Lange­myr skri­ver i det­te inn­leg­get at Frp støt­ter FAU ved Lange­myr sko­le.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Lene Lange­myr Ord­fø­rer­kan­di­dat Frp Se også inn­legg på side 12

➤ DE­BATT

Le­ser­nes me­ning: Frem­skritts­par­ti­et

er pro­vo­sert over po­si­sjo­nens prio­ri­te­rin­ger over å vil­le be­hol­de en barne­hage hvor be­ho­vet ikke er til ste­de og sik­ker­he­ten er ut­satt, til for­del for Lange­myr sko­le.

Det er over­ka­pa­si­tet

på barne­hage­plas­ser i Grim­stad, og sik­ker­he­ten rundt Tønne­volds­sko­gen barne­ha­gen er en fare for bar­na, iføl­ge en ri­si­ko og sik­ker­hets­ana­ly­se. Li­ke­vel øns­ker Ap, KrF, SP og MDG i For­mann­ska­pet å be­hol­de den­ne, mens ele­ve­ne på Lange­myr sko­le som ikke har noe an­net al­ter­na­tiv, får et stort kutt. Det­te kan ikke FrP va­ere med på.

Vi støt­ter FAU

ved Lange­myr sko­le som sier at Ap og KrF ikke le­ver opp til hva de sier. For­eld­re­ne sier selv at AP med slag­or­det «al­le skal med», og KrF som hev­der å prio­ri­te­re de sva­kes­te i sam­fun­net, nå nett­opp gjør det mot­sat­te. Det­te øns­ker ikke Grim­stad FrP, og har der­med valgt å opp­rett­hol­de hele til­bu­det ved Lange­myr.

Vi har i

til­legg et tekst­for­slag hvor vi tar ini­tia­tiv for å fin­ne en lang­sik­tig og stra­te­gisk løs­ning. Det hå­per jeg at res­ten av kom­mune­sty­ret støt­ter.

Vi har man­ge

pos­ter i vårt al­ter­na­ti­ve bud­sjett som vil gjø­re at Grim­stad kom­mu­ne vil kun­ne opp­rett­hol­de til­bu­det ved Lange­myr sko­le. For ek­sem­pel et mer fritt bru­ker­valg in­nen helse og eld­re, et mer in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid og en inn­skren­king i pos­ter som er uten­om kom­mu­nens pri­ma­er­tje­nes­te.

Det hand­ler om

prio­ri­te­rin­ger, og vi øns­ker å prio­ri­te­re de lov­på­lag­te opp­ga­ve­ne.

FrP for­står hel­ler

ikke hvor­dan Ap og KrF ten­ker at det blir ri­me­li­ge­re ved å flyt­te over ele­ve­ne til or­di­na­ere sko­ler. Sko­ler som ikke er til­rette­lagt for den­ne type ele­ver. Vi støt­ter også FAU i be­kym­rin­gen for at ele­ve­ne må flyt­tes til or­di­na­ere sko­ler. Det er nem­lig det som vil va­ere kon­se­kven­sen. Vi for­står ikke

tanke­gan­gen. Skal ele­ve­ne flyt­tes over, vil det kos­te enor­me sum­mer for å til­rette­leg­ge for dem. Det må da va­ere bed­re å opp­rett­hol­de et godt til­bud der de al­le­re­de er?

Sko­le­ne i dag

er ikke til­rette­lagt for å ta imot den­ne type ele­ver. Men det vik­tigs­te av alt, som også FAU sier, er at det vil kun­ne føre til at ele­ve­ne med dis­se spe­si­el­le be­ho­ve­ne vil føle seg en­som­me i or­di­na­ere klas­ser. Det er trist at Ap og KrF over­ser det.

ARKIVBILDE

PRIORITERER AN­NER­LE­DES: Lene Lange­myr skri­ver i det­te inn­leg­get at FrP øns­ker å opp­rett­hol­de til­bu­det på Lange­myr sko­le. De vil hel­ler leg­ge ned Tønne­volds­sko­gen barne­hage og har man­ge pos­ter i sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett som de me­ner kan hjel­pe sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.