Slik kan hol­men bli

En ut­byg­ging av Torske­hol­men må bli noe mer enn et bo­lig­om­rå­de for dem som har råd til å bo der, slår by­plan­leg­ger Lin Skau­fel fast.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ BY­UT­VIK­LING ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

➤ I da­gens avis kan du se det førs­te av fire for­skjel­li­ge for­slag for hvor­dan Torske­hol­men kan byg­ges ut. Om­rå­det bør ikke bli et rent bo­lig­strøk for rik­folk, men gi noe til­ba­ke til byen, me­ner le­de­ren for ut­val­get som vur­de­rer for­sla­ge­ne.

Torske­hol­men er i støpe­skje­en, og i lø­pet av de kom­men­de da­ge­ne får Adres­sas le­se­re for førs­te gang se hvor­dan ste­det kan bli se­en­de ut fer­dig ut­bygd. Det er nem­lig la­get en mu­lig­hets­stu­die hvor fire ak­tø­rer har bi­dratt med hvert sitt uli­ke for­slag til hvor­dan Torske­hol­men kan byg­ges ut.

Lin Skau­fel er by­plan­leg­ger, og har av Grimstad ei­en­doms­ut­vik­ling (GEU) fått i opp­drag å lede et ut­valg som har vur­dert de fire for­sla­ge­ne. I ut­val­get sit­ter også Jan Si­gurd Ot­ter­lei og Ro­bert Ruud (grunn­ei­ere, Torske­hol­men ANS), Lars Inge­berg og Jan Wil­ly Fø­re­land (beg­ge GEU), Anna Eli­se Svenne­vig (Grimstad min by) og Sver­re Enge­bret­sen (gård­ei­er­for­enin­gen).

Det­te ut­val­get skal imid­ler­tid ikke be­stem­me hva som skal skje vi­de­re.

Vil høre hva inn­byg­ger­ne me­ner

– Vi har vur­dert, og har inn­stilt no­en an­be­fa­lin­ger til hvor­dan det skal job­bes vi­de­re med. Vi har ikke det en­de­li­ge or­det, nå er det bor­ger­ne som skal få ut­ta­le seg, sier Skau­fel.

Alle de fire for­sla­ge­ne blir pre­sen­tert i et åpent møte på bi­blio­te­ket 18. de­sem­ber.

– Da skal vi be­ly­se og kom­me med an­be­fa­lin­ger til hvor­dan man kan job­be vi­de­re med det­te, sier Skau­fel.

Før den tid blir de fire for­sla­ge­ne pre­sen­tert etter tur her i Adres­sa.

Det er sel­ska­pe­ne As­plan Viak, Ark­net, Vill ur­ba­nis­me og BMG ar­ki­tek­ter som står bak de fire for­sla­ge­ne, og de har for­holdt seg til tre kri­te­ri­er. Det førs­te kri­te­ri­et er at for­sla­get skal inne­hol­de et ho­ved­grep, over­ord­net kon­sept som gjør at Torske­hol­men kan få en at­trak­tiv by­mes­sig og ur­ban ut­vik­ling. Skau­fel for­kla­rer hva som lig­ger i det­te:

– Det er byg­get mye bo­lig­get­to­er langs van­net i utal­li­ge byer, ste­der som kun er la­get til de med man­ge pen­ger. Det had­de va­ert en helt uak­sep­ta­bel ut­vik­ling her på Torske­hol­men, midt i by­ens bes­te plas­se­ring. By­mes­sig og ur­ban ut­vik­ling vil si at om­rå­det byg­ges i for­len­gel­se av sen­trum, fler­funk­sjo­nelt, alt­så ikke bare bo­lig, og med ak­ti­vi­te­ter som in­vi­te­rer alle ut, sier hun.

Kri­te­ri­um num­mer to er «Et ho­ved­grep som ska­per størst mu­lig ver­di­er uav­hen­gig av ei­en­doms­gren­ser, og som er kost­nads­ef­fek­tivt å gjen­nom­føre».

– Det sit­ter for­skjel­li­ge leie­ta­ge­re på Torske­hol­men som har ret­tig­he­ter i lang tid. Man skal ten­ke det som en hel­het­lig hol­me uav­hen­gig av hvem som ei­er der, sier Skau­fel.

Ny­lig ble det klart at Ro­bert Ruud og Jan Si­gurd Ot­ter­lei kjø­per ut Scott Nil­sens lei­e­av­ta­ler på hol­men, men Fis­ker­nes salgs­lag har fort­satt en uopp­si­ge­lig lei­e­kon­trakt med kom­mu­nen.

I til­legg til sli­ke hen­syn, skal for­sla­ge­ne også va­ere ba­sert i vir­ke­lig­he­ten.

Ikke Rot­ter­dam el­ler Oslo

– I den­ne fa­sen av pro­sjek­tet, som pro­sjek­tet på Torske­hol­men med mu­lig­hets­stu­die nå er på, ser man ofte opp­teg­nel­ser av drømme­bil­der som se­ne­re vi­ser seg å ikke kun­ne rea­li­se­res. Det er all­tid en mas­se ting som skal be­ly­ses, og det vi ser i pro­sjek­te­ne nå vil selv­sagt end­re seg frem til rea­li­se­ring. Det er ikke gjort et kjempe­stort ar­beid på kost­nads­ef­fek­tivt, men det har va­ert dis­ku­sjon om at det skal va­ere bygg­bart, sier Skau­fel.

For­sla­ge­ne skal også ta hen­syn til mil­jø­et rundt, det ar­ki­tek­ter og by­plan­leg­ge­re kal­ler sted­lig­het.

– Det hand­ler om å ta Grim­stads DNA og vi­dere­føre det, så pro­sjek­tet inn­skri­ver seg i den­ne helt sa­er­li­ge vak­re byen. Pro­sjek­ter må ald­ri «lan­de fra Mars», det skal va­ere et skred­der­sydd pro­sjekt til Torske­hol­men, ikke Rot­ter­dam el­ler Oslo. Man har mas­se in­tel­li­gens i et sted, så det hand­ler om å vi­dere­føre en for­tel­ling, at det ikke blir brudd, sier Skau­fel.

Skal gi noe til­ba­ke til byen

Det sis­te kri­te­ri­et er at det skal leg­ges til ret­te for all­menn­he­tens bruk av Torske­hol­men.

– Kri­te­ri­um en og tre hen­ger sam­men. Man skal opp­le­ve at det om­rå­det er of­fent­lig til­gjen­ge­lig på lik lin­je med St­or­ga­ten. Det vel­dig vik­tig spørs­mål er: vil det her fø­les of­fent­lig? Vil man kun­ne set­te seg ned her uten at man fø­ler man sit­ter i no­ens for­area­ler?

Skau­fel sier at må­let er at man har en pro­me­na­de som ska­per opp­le­vel­ses­rik­dom. – Man skal opp­le­ve det som en del av byen. At St­or­ga­ten fort­set­ter ut, og at det lig­ger no­en ting der ute man har lyst til å bru­ke. At man har en le­gi­tim grunn til å va­ere der, at det ikke bare er for dem som har råd til å bo der, sier hun.

– Alle ar­ki­tek­te­ne har fått i opp­ga­ve å se på hva ute­area­le­ne kan til­by hele byen. Jeg kan ten­ke meg at det­te er en av de flot­tes­te tom­te­ne dere har. Man kan ikke byg­ge midt i byen uten å gi noe til­ba­ke til byen.

– Hva sy­nes du om de uli­ke for­sla­ge­ne som nå skal leg­ges frem?

– Det er vel­dig stor for­skjell. De fles­te har gitt en skik­ke­lig flott inn­sats til Grimstad og lagt vel­dig man­ge ti­mer i det. Man kan ane at det har va­ert no­en vel­dig en­ga­sjer­te ar­ki­tek­ter. Det er en tomt som ska­per fø­lel­ser, og det er per­spek­ti­vert vel­dig flott, og det er gans­ke vel­ar­ti­ku­ler­te ar­gu­men­ter for hvor­for man skal gjø­re slik og ikke slik.

– Man­ge me­ner det bør va­ere en gang­bro fra Torske­hol­men til Od­den. Er det­te rea­lis­tisk å få til?

– Det har va­ert vel­dig dis­ku­tert. Man­ge av for­sla­ge­ne har lagt opp for­skjel­li­ge ut­fyl­lin­ger i fjor­den, så no­en ste­der blir det kort vei over, and­re ste­der en vel­dig lang bro. Så det ble mye dis­ku­sjo­ner om hva en slik bro vil kos­te. Det er litt opp til bor­ger­ne hva de sy­nes. Per­son­lig sy­nes jeg den vil­le sten­ge in­ne det ind­re havne­bas­sen­get. Jeg tror man kan lage en sløy­fe ute på Torske­hol­men som gjør at man ikke går ut og inn igjen, sier Skau­fel, som også har sans for ide­en om å åpne opp og la van­net strøm­me un­der en bro mel­lom Øs­ter­bukt og Ves­ter­bukt.

Min­ner om kul­tur­ar­ven

Skau­fel, som bor og ar­bei­der i Dan­mark, bet seg mer­ke i da­gens byg­nings­mas­se på Torske­hol­men da hun var i Grimstad på be­fa­ring.

– Den flot­te si­lo­en som stod der er re­vet, og det som står igjen er fiskeri­mot­ta­ket. Man kan ten­ke at det er stygt og man skal rive det, men vi har no­en blin­de vink­ler i kul­tur­ar­ven. Vin­kjel­le­ren ble re­vet. Man vil­le rive bryg­gen i Ber­gen. Man bør kik­ke na­er­me­re på no­en bygg vi sy­nes er styg­ge nå, men som vi kan­skje om 20 år ser som en ju­vel. Det er gjort fan­tas­tisk mye spen­nen­de in­ter­na­sjo­nalt med sli­ke bygg, de har en ro­bust­het. Vi skal va­ere skik­ke­lig opp­merk­som­me på de byg­ge­ne der og ta en eks­tra kikk, sier Skau­fel.

Hun un­der­stre­ker at hun ikke me­ner Fis­ker­nes salgs­lags bygg for en­hver pris må be­va­res, men at man gjør en grun­dig vur­de­ring av det.

– Det er synd at si­lo­en ble re­vet, og det er kjempe­synd med vin­kjel­le­ren, men det­te er et av de få byg­ge­ne igjen av den ty­pen, sier hun, og på­pe­ker at byg­get også har en funk­sjon.

– Det er ikke bare kaffe lat­te og gave­bu­tik­ker, og ikke et vondt ord om gave­bu­tik­ker, men det be­tyr noe at det er ar­beids­plas­ser der, at det ikke bare er sce­no­gra­fi for mid­del­klas­sen.

Nå er hun spent på hva Grim­stads inn­byg­ge­re me­ner om de fire for­sla­ge­ne hun har va­ert med på å vur­de­re.

– Det blir spen­nen­de å høre om bor­ger­ne har no­en helt and­re me­nin­ger enn oss, sier hun.

På si­de­ne 12–13 kan du se det førs­te av fire for­slag for hol­men.

Pro­sjek­ter må ald­ri «lan­de fra Mars». Det skal va­ere et skred­der­sydd pro­sjekt for Torske­hol­men, ikke Rot­ter­dam el­ler Oslo.

Lin Skau­fel, by­plan­leg­ger

SKISSE: RAMBØLL

EN­GA­SJERT: By­plan­leg­ger Lin Skau­fel har kla­re me­nin­ger om Torske­hol­men.

MIDTPUNKT: Torske­hol­men er et na­tur­lig midtpunkt i Grimstad havn Om no­en år ser an­ta­ge­lig om­rå­det helt an­ner­le­des ut enn på det­te bil­det. Det gjel­der også Od­den og Gun­ders­hol­men bak, hvor det også lig­ger an til sto­re bygge­pro­sjek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.