By­for­ny­el­se midt i hav­na

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ Torske­hol­men er en del av by­ens iden­ti­tet. Den lig­ger midt i havne­om­rå­det og er en sen­tral del av sen­trum, både sett fra land og fra sjø­en.

➤ Det be­tyr ikke at Torske­hol­men har fun­net sitt en­de­li­ge og per­fek­te ut­trykk. Men be­ligg­he­ten på det som med ret­te blir be­teg­net som en indre­fi­let, gjør at ut­byg­ge­re må gå skån­somt frem og ba­lan­se­re mot de om­gi­vel­se­ne som al­le­re­de er der. Den gam­le be­byg­gel­sen på Biod­den mot nord­øst og kjøpe­sen­te­ret Od­den og mo­der­ne lei­lig­he­ter mot sør­vest.

➤ Det hand­ler om es­te­tikk og om­fang - alt­så hvor­dan ny be­byg­gel­se frem­står i om­gi­vel­se­ne. Men ut­vik­ler­ne og po­li­ti­ker­ne, som til sist skal be­hand­le sa­ken, må også ten­ke på at Torske­hol­men må ha noe å til­by all­menn­he­ten. Hol­men har kva­li­te­ter som gjør at den blir et at­trak­tivt pub­li­kums­om­rå­de - og ikke pri­va­ti­sert av bo­lig­byg­ging.

➤ Grimstad ei­en­doms­ut­vik­ling (GEU) har fått la­get fire mu­lig­hets­stu­di­er. Det førs­te pre­sen­te­rer vi i da­gens avis. De and­re tre vil bli fort­lø­pen­de om­talt i Adres­sa frem mot folke­mø­tet 18. de­sem­ber der skis­se­ne blir dis­ku­sjons­tema.

➤ Folk er glad i byen sin. Vi opp­ford­rer inn­byg­ger­ne til å en­ga­sje­re seg i spørs­må­let om Torske­hol­men. Det kan va­ere med og sik­re et godt slutt­re­sul­tat.

STO­RE END­RIN­GER: Torske­hol­men slik den er i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.