Po­liti­an­meldt

Spreng­nin­gen ved Fuhr før­te til at stein hag­let. Nå blir uhel­let etter­fors­ket av po­li­ti­et.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SPRENGNING

Ons­da­gens spreng­nings­uhell er an­meldt. Be­rit Fuhr tør ikke va­ere hjem­me.

Spreng­nings­ba­sen har sta­tus som mis­tenkt.

– Sa­ken er un­der etter­forsk­ning og i en tidlig fase. Det fore­lig­ger nå mer in­for­ma­sjon i sa­ken. Vi­de­re etter­forsk­ning av for­hol­det vil for­hå­pent­lig kun­ne bi­dra til å få fram mer fak­ta om det som skjed­de, for­tel­ler Ter­je Gun­der­sen, po­liti­sta­sjons­sjef i Grimstad til Adres­sa.

42 me­ter

Tors­dag etter­mid­dag ut­tal­te Gun­der­sen, på bak­grunn av tidlig in­for­ma­sjon, at det så ut til at en­tre­pre­nø­ren had­de hatt god kon­troll, til tross for at stein fløy ut­over om­rå­det.

På det lengs­te var det stein som lan­det 42 me­ter fra spreng­nings­om­rå­det. – Mine førs­te kom­men­ta­rer til medie­ne var ba­sert på noe av den in­for­ma­sjo­nen som var logg­ført på et tidlig tids­punkt, bl.a. ut ifra ope­ra­sjo­nel­le be­slut­nin­ger. Gra­den av kon­troll kan sik­kert dis­ku­te­res, men det vil bli tema i den vi­de­re etter­forsk­nin­gen, sier Gun­der­sen fre­dag.

Det var ons­dag at spreng­nings­uhel­let skjed­de etter sprengning på Fuhr-tom­ta der det job­bes med bygge­trinn tre.

Po­li­ti­et ble vars­let om hen­del­sen rundt 13.40.

Skole­vei

Rek­tor ved Jap­pa sko­le, MayE­lin Sun­de Li­en, for­tel­ler at de som går på SFO slut­ter 16.30, mens de sis­te ele­ve­ne slut­ter 13.45.

Vei­en for­bi der spreng­nin­gen skjed­de, som før­te til at meng­der med stein fløy ut i vei­en, bru­kes av man­ge ele­ver ved sko­len.

– En­tre­pre­nø­ren og spreng­nings­ba­sen ble av­hørt på ste­det. Po­li­ti­et fikk opp­lyst at det had­de blitt brukt si­re­ner i to mi­nut­ter for­ut for spreng­nin­gen, samt at det var plas­sert ut vakt­pos­ter på stra­te­gis­ke punk­ter. Po­li­ti­et har fått opp­lyst at en­tre­pre­nø­ren ven­tet til sko­len var fer­dig og at barn var ute av om­rå­det, sa Gun­der­sen til Ag­der­pos­ten tors­dag.

Adres­sa har snak­ket med vit­ner som for­tel­ler om sto­re stein, opp mot 20 kg, som ble skutt ut i vei­en.

In­gen per­son­ska­der

Ter­je Gun­der­sen for­tal­te føl­gen­de om det som had­de skjedd da Adres­sa snak­ket med ham tidlig tors­dag:

– Rundt klok­ken 13.40 ble det meldt inn om spreng­nin­gen, og at stein had­de tatt litt ut. In­gen per­son­ska­der, men no­en ma­te­ri­el­le ska­der på en bil, i til­legg til en del stein ut i ter­ren­get. Om­rå­det ble sper­ret av, og det ble vars­let med si­re­ne i to mi­nut­ter, i til­legg til vakt­pos­ter. Be­boer­ne rundt ble også vars­let om spreng­nin­gen og an­mo­det til å hol­de seg unna vin­du­er og in­nen­dørs til spreng­nin­gen var gjen­nom­ført.

No­en av stei­ne­ne traff en hus­vegg og no­en traff en bil.

– Men det var ikke no­en folk i om­rå­det. Vårt inn­trykk er at det har va­ert god kon­troll på for­hånd og at ting gikk etter for­skrif­te­ne, men at noe ikke gikk helt som det skul­le. Men det vir­ker som at de har hatt kon­troll, for­tel­ler Gun­der­sen vi­de­re.

Det til tross er det ting som må un­der­sø­kes vi­de­re.

– Fare­po­ten­sia­let er ikke helt kart­lagt. Det må jo stil­les spørs­mål til tids­punkt og pas­se­ring av barn og and­re, la han til tors­dag.

ETTER­FORS­KER: Ter­je Gun­der­sen og po­li­ti­et etter­fors­ker spreng­nings­uhel­let.

STEIN TOK UT: Mat­ta let­tet un­der sprengning ved ons­dag. Det før­te til stein som fløy over 40 me­ter fra spreng­nings­om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.