Tør ikke bo hjem­me

Be­rit Fuhr er na­er­mes­te nabo til ar­bei­det på Fuhr. Hun for­tel­ler til Adres­sa at hun ikke tør bo i hu­set sitt mens ar­bei­det på­går. Rek­tor ved Jap­pa sko­le, May-Elin Sun­de Li­en, for­tel­ler at sko­len ikke fikk no­en in­for­ma­sjon om spreng­nings­uhel­let ved Fuhr.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FUHR SPRENGNING

– Jeg or­ker ikke va­ere der på grunn av ar­bei­det. Jeg tør ikke bo i mitt eget hus. Sa­er­lig den spreng­nin­gen ...

Det for­tel­ler Be­rit Fuhr til Adres­sa. Hun har den sis­te ti­den bodd hos sin dat­ter.

– Uut­hol­de­lig

For­ri­ge gang det var ar­beid ved Fuhr fikk hun bo på verts­hu­set.

Det fikk hun ikke den­ne gan­gen. – Men det er uut­hol­de­lig å va­ere der. Ting ris­ter ut av hyl­le­ne. Jeg fikk be­skjed om at spreng­nin­gen skul­le vare i fire uker.

Hun er kri­tisk til spreng­nings­ar­bei­det, og ons­da­gens hen­del­se gjor­de ikke inn­tryk­ket hen­nes bed­re.

Kri­tisk

– Jeg syns det er ufor­svar­lig at de ikke kun­ne be­reg­ne det or­dent­lig.

Fuhr har også tid­li­ge­re kom­met med kri­tikk mot ar­bei­det ved Fuhr, spe­si­elt etter at eike­traer­ne ble hogd ned.

– Det­te er helt for­fer­de­lig. Nå har jeg bodd her i 45 år, og jeg kan grå­te over det som skjer her i dag. Rett og slett. Dat­te­ren min (Vic­to­ria Fuhr, red.anm.) tar det også vel­dig tungt. Hun er vokst opp her på gart­ne­ri­et, og jeg snak­ket ak­ku­rat med hen­ne på te­le­fo­nen. Hun men­te også det­te er til å grå­te over. Nei, det er helt for­fer­de­lig, sa hun da.

➤ Rek­tor og en­hets­le­der ved Jap­pa sko­le, May-Elin Sun­de Li­en, for­tel­ler til Adres­sa at sko­len ikke fikk no­en in­for­ma­sjon om hva som had­de skjedd, kort dis­tan­se fra sko­len.

Vei­en for­bi der spreng­nin­gen skjed­de, som før­te til at meng­der med stein fløy ut i vei­en, bru­kes av man­ge ele­ver.

– Jeg ten­ker at det er be­kym­rings­fullt. Vi er jo glad i dis­se un­ge­ne. Jeg skul­le øns­ke at sko­len had­de fått in­for­ma­sjon om det som skjed­de, for­tel­ler Li­en til Adres­sa.

Ved Jap­pa sko­le er det 321 ele­ver.

Rek­to­ren for­tel­ler at de som går på SFO slut­ter 16.30, mens de sis­te ele­ve­ne slut­ter 13.45.

Spreng­nings­uhel­let ons­dag skjed­de litt over 13.30.

Adres­sa har per 10.50 ikke fått tak i en­tre­pre­nø­ren som sto for spreng­nings­ar­bei­det. Sik­ker­hets­ru­ti­ner

– Jeg ten­ker det er vik­tig og nød­ven­dig at de (entre­pre­nø­re­ne) må gå gjen­nom og sjek­ke egne sik­ker­hets­ru­ti­ner i hen­hold til spreng­nings­ar­beid. Det er som sagt be­kym­rings­fullt at slikt kan skje. For oss er det vik­tig med sik­ker­het rundt ele­ve­nes skole­vei. Vi, både skole­ei­er og skole­nivå, tar det­te på størs­te al­vor, sier hun.

– Sa­ken er for­mid­let til kom­mu­nens bygg-tek­nis­ke av­de­ling som un­der­sø­ker og skal snak­ke med en­tre­pre­nø­ren i dag etter det vi har fått in­for­ma­sjon om, leg­ger Li­en til.

Li­en mel­der, sam­men med opp­vekst­sjef Ar­ne Mo­watt Haug­land, at de ikke har fått vite mer om hen­del­sen enn det som har stått i medie­ne.

REDD: Be­rit Fuhr for­tel­ler til Adres­sa at hun er redd for å bo hjem­me i hu­set sitt mens spreng­nin­gen hol­der på. Her er hun av­bil­det i for­bin­del­se med da eike­traer­ne ble hogd ned.

BE­KYM­RINGS­FULLT: Rek­tor ved Jap­pa sko­le, May-Elin Sun­de Li­en me­ner det er be­kym­rings­fullt at slikt kan skje.

SPRENGER: Det spren­ges i fjel­let ved Fuhr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.