TORSKE­HOL­MEN BYG­GES UT

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

➤ I da­gens avis og i de kom­men­de ut­ga­ve­ne kan du lese om fire uli­ke for­slag for hvor­dan Torske­hol­men kan ut­vik­les.

➤ Det­te skjer for­di Grimstad ei­en­doms­ut­vik­ling (GEU) har fått et man­dat fra for­mann­ska­pet om å ut­vik­le hol­men. Kom­mu­nen har en tung hånd på rat­tet gjen­nom 71 pro­sents ei­er­skap i ut­vik­lings­sel­ska­pet Torske­hol­men AS.

➤ Det er ut­byg­ger­ne og in­ves­to­re­ne Ro­bert Ruud og Jan Si­gurd Ot­ter­lei som plan­leg­ger å byg­ge. Gjen­nom sel­ska­pet Torske­hol­men ANS har de sik­ret seg mu­lig­he­ten til å kjø­pe kom­mu­nens area­ler på hol­men.

➤ Den­ne av­ta­len kan bli gjen­stand for en lov­lig­hets­kon­troll. Pe­ter Lu­kas har nem­lig kla­get sa­ken inn for Fyl­kes­man­nen for­di han er kri­tisk til sals­g­pro­ses­sen, og øns­ker en slik kon­troll. Det er fore­lø­pig ikke av­gjort om en slik kon­troll vil skje, men Fyl­kes­man­nen har bedt kom­mu­nen om å ut­ta­le seg i sa­ken. Frist for den­ne ut­ta­lel­sen er satt til 14. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.