Rag­nar Hol­vik an­be­fal­te kon­troll­ut­val­get å grans­ke be­hand­lin­gen av vars­lin­ger

Rag­nar Hol­vik opp­sum­mer­te nes­ten 1000 da­ger på snaue to ti­mer i kon­troll­ut­val­get tors­dag. Der kom han med flen­gen­de kri­tikk av kom­mu­nens le­del­se og an­be­fal­te gransk­ning av hånd­te­rin­gen av vars­ler­sa­ken.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

– Jeg har job­bet i Grimstad kom­mu­ne i 29 år, jeg vars­let helse­kjøpsaken, og nå skal jeg for­tel­le om mine er­fa­rin­ger i den for­bin­del­se. Jeg hå­per de er­fa­rin­ge­ne skal gjø­re det let­te­re å vars­le i frem­ti­den. Jeg reg­ner det­te for å va­ere mitt tred­je var­sel i helse­kjøpsaken, åpnet Rag­nar Hol­vik ori­en­te­rin­gen sin i kon­troll­ut­val­get tors­dag for­mid­dag. Da hjad­de det gått nes­ten 1000 da­ger si­den han vars­let til kon­troll­ut­val­gets le­der, Gun­nar Top­land, om kjøp av tje­nes­ter uten an­bud og ramme­av­ta­ler.

– Det har va­ert en kre­ven­de pe­rio­de for meg og for min fa­mi­lie. Men også en kon­trast­fylt pe­rio­de, på den ene si­den å opp­le­ve å bli støtt ut fra kom­mu­nens le­del­se, og var­me og støt­te fra inn­byg­ger­ne på den and­re si­den. Det har va­ert la­e­re­rikt på man­ge må­ter, sier Hol­vik.

Ang­rer ikke

Ofte får han spørs­mål om han ang­rer det hele, at han vars­let.

– Jeg ang­rer ikke, selv om det har va­ert tøft, jeg kan ikke ang­re på and­res hand­lin­ger. Det hand­ler om å va­ere tro mot egne ver­di­er. Jeg fø­ler også en sterk lo­ja­li­tet over­for de kom­mu­nen er til for, sier Hol­vik. Han had­de måt­te prio­ri­te­re hva han had­de mu­lig­het for å ta med på den halv­an­nen ti­me lan­ge pre­sen­ta­sjo­nen. Mye har skjedd på 1000 da­ger.

– Men mine er­fa­rin­ger i sa­ken, er i stikk­ord det­te: Lov og re­gel­verk som be­skyt­ter vars­ler set­tes ut av spill, og det er in­gen retts­sik­ker­het. Vars­le­ne er ikke saks­be­hand­let, in­gen ri­siko­vur­de­ring og in­gen til­tak mot gjen­gjel­del­ser. Mel­din­ger om brudd på kon­fi­den­sia­li­tet er neg­li­sjert. De jeg vars­let til har svik­tet meg, og in­gen stil­les til an­svar i helse­kjøpsaken. Kom­mune­sty­ret døm­te meg på grunn­lag av et ufor­svar­lig saks­grunn­lag, og jeg fikk in­gen kon­tra­dik­sjon, in­gen klagre­rett, sier Hol­vik.

Hol­vik min­net om sa­ken hand­ler om mer enn ham og hans var­sel.

– Den hand­ler om vårt lo­kal­de­mo­kra­ti. Kan inn­byg­ger­ne ha til­lit til at helse­kjøp- og vars­lings­sa­ken har blitt be­hand­let i tråd med kom­mu­nens ver­di­er og etis­ke ret­nings­lin­hjer?

Luk­ket øy­ne­ne

Han nevn­te at det­te ikke er førs­te gan­gen har har opp­levd å bli stø­tet ut.

– I 2003 ble jeg fjer­net som Bar­nas re­pre­sen­tant. Det var re­la­tivt dra­ma­tisk og jeg gikk inn i en tøff pe­rio­de, sier Hol­vik. Sa­ken gikk vi­de­re til Si­vil­om­buds­man­nen og Miljø­de­par­te­men­tet.

– Etter to års kamp be­hand­let kom­mune­sty­ret sa­ken på nytt, de be­kla­get og jeg fikk opp­reis­ning. Den gan­gen hand­let det også om vars­ling, yt­ring og gjen­gjel­del­ser, sier Hol­vik.

Den­ne gan­gen hand­let det om ulov­li­ge inn­kjøp i man­ge år, og var­se­let ram­met sen­tralt. Det ram­met topp­le­del­sen i kom­mu­nen.

– Det ram­met råd­menn, kom­mu­nal­sje­fer, en­hets­le­de­re og folke­valg­te topp­le­de­re i to valg­pe­rio­der, sier Hol­vik. Men han opp­lev­de så at fo­ku­set var på vars­le­re, og ikke på de kri­tikk­ver­di­ge for­hol­de­ne.

– Folke­valg­te i Grimstad luk­ker øy­ne­ne for urett og li­del­se. Jeg har opp­levd ar­beids­gi­ver som svik­ter, sier Hol­vik. Han trakk frem Bjørg Ei­de (KrF) som had­de le­ser­inn­legg og ga ut­trykk for at det­te var en per­so­nal­sak.

– Det var vem­me­lig å lese. Det er hel­ler ikke van­lig at folke­valg­te går ut i of­fent­lig­he­ten om per­so­nal­sa­ker. Hva skjed­de i sa­ken? Jo, det var taust. Råd­man­nen kom først på ta­ler­sto­len etter at Arnt Gun­nar Tønne­sen (V) spur­te om det var en per­so­nal­sak. Da sa råd­man­nen at det ikke var det. Jeg har job­bet der i snart 29 år, og jeg har ald­ri va­ert i no­en per­so­nal­sa­ker. Jeg er dypt be­kym­ret for hvor­dan Grimstad kom­mu­ne le­des i dag, jeg opp­le­ver at det er snudd på ho­det. Å dek­ke til kri­tikk­ver­di­ge for­hold løn­ner seg her i kom­mu­nen. Le­del­sen er på kol­li­sjons­kurs med ver­di­er og etis­ke ret­nings­lin­jer. Det er ikke til­fel­dig at den ram­ler fra 13. plass til 269. plass på Presse­for­bun­dets åpen­hets­baro­me­ter. Her har kom­mu­nen en stor ut­ford­ring, sier Hol­vik.

Kaf­ka-pro­sess

– Det har va­ert en Kaf­ka-pro­sess, lov­løst og utrygt! Jeg har ropt om hjelp, men jeg får in­gen hjelp. Re­gel­ver­ket er på plass, men prak­si­sen mang­ler.

Han for­tal­te om råd­man­nens opp­drag, som var å ord­ne opp etter helse­kjøpsaken.

– Men prio­rie­te­rin­gen ble at vars­le­ne ikke ble saks­be­hand­let, inn­spill på brudd på kon­fi­den­sia­li­tet ble ikke saks­be­hand­let, nek­tet å ri­siko­vur­de­re min si­tua­sjon, in­klu­der­te meg ikke i ar­bei­det med opp­ryd­nin­gen etter helse­kjøpsaken. Jeg vil­le ha va­ert en res­surs der, men råd­man­nen prio­ri­ter­te hel­ler folk som var un­der gransk­ning, sier Hol­vik, og vis­te også til et re­fe­rat fra et taus­hets­be­lagt møte om syke­mel­dings­opp­føl­ging som hav­net i Oslo, og vi­de­re på saks­pa­pi­re­ne til sette­råd­man­nen, og se­ne­re til­gjen­ge­lig for alle som går inn på dis­se.

– Råd­man­nen er vil­lig til å gå langt når hun er i kon­flikt, sier Hol­vik.

Hol­vik un­der­strek­te at det som var sva­ert vik­tig var at faer­rest mu­lig skul­le vite om at det var en vars­ler, og hans iden­ti­tet.

– Men jeg opp­le­ver al­le­re­de en uke etter at jeg vars­let så viss­te minst ti per­soner at det var en vars­ler i sa­ken. Vara­ord­fø­re­ren had­de sagt det, fikk jeg høre. For meg var det en ka­ta­stro­fe, den uviss­he­ten om hvem som viss­te og ikke viss­te, den har jeg måt­te leve med fra førs­te stund, sier Hol­vik.

Stå ale­ne

Hvor­dan har det så va­ert å va­ere vars­ler, opp­sum­mer­te Hol­vik mot slut­ten av ori­en­te­rinegn

– Det har hand­let om å stå ale­ne, uten hjelp. Jeg har opp­levd ut­stø­ting, in­gen for­mell hjelpe­in­stans, vars­lings­mot­ta­ker­ne falt meg ryg­gen. Sette­råd­man­nen var falsk, ikke uav­hen­gig. Hvor har de folke­valg­te va­ert? Det er ikke trygt å vars­le i Grimstad, sa Hol­vik.

– Kon­troll­ut­val­get, hvor­dan har de fulgt meg opp? Jeg opp­le­ver ikke ikke iva­re­ta­kel­se og re­spekt for at jeg vars­let. Mitt rop om hjelp til Kon­troll­ut­val­get ble be­svart slik: «Bre­vet er tatt til ori­en­te­ring». Jeg an­be­fa­ler at saks­be­hand­lin­gen av helse­kjøpsaken og vars­ler­sa­ken blir grans­ket, av­slut­ter Hol­vik.

KRI­TIKK: Rag­nar Hol­vik kom med flen­gen­de kri­tikk til hele kom­mu­nens le­del­se i kon­troll­ut­val­get tors­dag.

SPENT: Rag­nar Hol­vik før pre­sen­ta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.