Det var uli­ke re­ak­sjo­ner blant med­lem­me­ne i Kon­troll­ut­val­get etter Rag­nar Hol­viks ori­en­te­ring tors­dag.

Grimstad Adressetidende - - NY­HE­TER - VED­TA­KET Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

Etter gjen­nom­gan­gen fra Rag­nar Hol­vik var det Chris­ti­an­sen (Ap) i kon­troll­ut­val­get som tok or­det først.

– Takk for en grun­dig gjen­nom­gang. Man­ge av spørs­må­le­ne jeg had­de satt ned har du al­le­re­de be­svart, så jeg mer­ker at du er er­fa­ren saks­be­hand­ler. Sett fra ut­si­den ser jeg hvor­dan du har blitt be­hand­let. Jeg vil be­kla­ge si­tua­sjo­nen du har kom­met i, og på egne veg­ne ber jeg deg om unn­skyld­ning. Det er mu­lig jeg vil høs­te kri­tikk for det, men jeg vil lyst­re til egen sam­vit­tig­het, sier Chris­ti­an­sen.

Etter en kort spørs­måls­run­de for­lot de­ret­ter Hol­vik mø­tet og Kon­troll­ut­val­get fort­sat­te be­hand­lin­gen av sa­ken, om hva som skul­le skje vi­de­re med ori­en­te­rin­gen han had­de gitt.

– Hva mer er det å gjø­re? spur­te Tå­rån Haug­støl (Frp).

– Hol­vik sit­ter jo ikke på fa­si­ten. Jeg opp­fat­ter ham som en krav­stor ar­beids­ta­ker, han for­ven­ter og for­lan­ger mye. En gang må man si nok er nok. Hva mer skal det kom­me ut av det­te, spur­te Haug­støl.

– Jeg me­ner vi er kom­met helt feil ut. At vi får kri­tikk, det må vi leve med. Der vil jeg stå last og brast, sier Chris­ti­an­sen.

– Det var en sterk kri­tikk av alle, og jeg er enig med Jarle, det må vi tåle. Men jeg er i tvil, det var no­en ting der som var nye for meg, sier He­ge Bjer­ke Er­land­sen (H).

– Det var mye en kun­ne ten­ke seg å kom­men­te­re, men dere har bedt om en ori­en­te­ring, og dere har fått det. Kom­mune­sty­ret har fat­tet no­en ved­tak, det er det jeg kan si, sier ord­fø­rer Kje­til Glims­dal.

Mer in­ternt

– Hol­vik snak­ker om å va­ere kon­fi­den­si­ell, men det er in­gen som har va­ert så mye ute i medie­ne som han. Han kun­ne lagt lokk på det­te og tatt ting mer in­ternt, men­te Haug­støl.

– Jeg fø­ler vi må løf­te blik­ket, vi har ro­tet det til. Nå har vi en sjan­se til å gå vi­de­re og se om vi kan ret­te opp fei­la. Vi bør ha en gransk­ning på hvor­dan det­te er blitt hånd­tert. Av og til må vi løf­te ho­det og se. Jeg har et an­svar for å ha neg­li­sjert, men jeg kan se sa­ken bed­re med de bril­le­ne jeg har i dag. Jeg trod­de det var som å lete etter nåla i høy­stak­ken, men jeg ser nå at det var mye mer opp­lagt. Sann­he­ten har ikke va­ert den hyp­pigs­te gjes­ten i våre pre­sen­ta­sjo­ner, sier Chris­ti­an­sen.

– Nå må vi man­ne oss opp og be om en uav­hen­gig gransk­ning, la han til.

– Jeg fø­ler vi er satt i sjakk­matt. Det­te er det tred­je var­se­let, det går på kom­mune­sty­ret, kon­troll­ut­val­get, re­vi­sjo­nen, ord­fø­rer, vara­ord­fø­rer, råd­mann, og kom­mune­sty­rets be­hand­ling. Hele sys­te­met. Han kri­ti­se­rer alt, sier Glims­dal.

– Nå må vi man­ne oss opp og be om en uav­hen­gig gransk­ning. Det er mye å for­døye, og det er vans­ke­lig å ta en bom­bas­tisk av­slut­ning. Men jeg opp­rett­hol­der mitt for­slag, sier Chris­ti­an­sen.

Ved­ta­ket

Jarle Chris­ti­an­sen (Ap) kom med et for­slag til ved­tak etter Hol­viks ori­en­te­ring:

– Kon­troll­ut­val­get tar Hol­viks pre­sen­ta­sjon til ori­en­te­ring. Kon­troll­ut­val­get ber kom­mune­sty­ret sør­ge for at vars­ler­ne i helse­kjøpsaken saks­be­hand­les i hen­hold til kom­mu­nens vars­lings­pla­kat og ret­nings­lin­jer for vars­ling.

– Kon­troll­ut­val­get ber kom­mune­sty­ret sør­ge for at vars­le­re i helse­kjøpsaken blir iva­re­tatt i hen­hold til kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer og ret­nings­lin­jer for vars­ling og at nød­ven­di­ge til­tak for å ver­ne vars­le­re mot gjen­gjel­del­se inn­fø­res. Kom­mu­nen har an­svar for at vars­le­re får et for­svar­lig ar­beids­mil­jø.

– Kon­troll­ut­val­get ber kom­mune­sty­ret gjen­nom­føre en uav­hen­gig gransk­ning av hvor­dan vars­ler­ne og vars­le­ne er hånd­tert av ad­mi­ni­stra­sjon og po­li­ti­ke­re.

Le­der Tore Fred­vig Erich­sen frem­met føl­gen­de for­slag til ved­tak:

– Kon­troll­ut­val­get tar Hol­viks pre­sen­ta­sjon til ori­en­te­ring.

– Kon­troll­ut­val­get over­sen­der var­se­let til kom­mune­sty­ret og ber kom­mune­sty­ret vur­de­re hvor­dan var­se­let skal hånd­te­res vi­de­re.

Le­ders for­slag ble ved­tatt med 4 mot 1 stem­me. Chris­ti­an­sens for­slag falt.

Etter ved­ta­ket had­de Chris­ti­an­sen føl­gen­de kom­men­tar:

– Jeg had­de ikke for­ven­tet noe, jeg kom hit med et åpent sinn. Nå skal pro­to­kol­len til kom­mune­sty­ret, og nå er det opp til kom­mune­sty­ret. Tar po­li­ti­ker­ne tak i pro­blem­stil­lin­gen kan de ret­te opp fei­le­ne fra i går, sier han. ➤

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.