Ue­nig i dom­men mot seg

Lloyd Klei­ve­ne er dømt til to år og åtte må­ne­der i feng­sel, og må dess­uten be­ta­le fle­re mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FRA TING­RET­TEN Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­[email protected]

Det­te mel­der Ag­der­pos­ten. Iføl­ge en fersk dom fra ting­ret­ten har Klei­ve­ne gjort seg skyl­dig i ett til­fel­le av grov utro­skap og syv gro­ve be­dra­ge­ri­er, hvor­av fem er ut­ført ved hjalp av fals­ke do­ku­men­ter.

For det­te er han dømt til to år og åtte må­ne­der i feng­sel og til å be­ta­le er­stat­ning på om lag ni mil­lio­ner kro­ner.

Til Ag­der­pos­ten sier Lloyd Klei­ve­ne at han er ue­nig i dom­men.

– Ting­ret­ten tar ut­gangs­punkt i feil be­vis­vur­de­ring, skri­ver han i en SMS til avi­sen.

Iføl­ge dom­men har Klei­ve­ne styrt den nå kon­kurs­ram­me­de Pri­ma-grup­pen helt ale­ne. Da han ikke fikk lån, be­nyt­tet han iføl­ge dom­men fals­ke do­ku­men­ter for å opp­nå det han vil­le.

Selv om øko­no­mi­en skal ha va­ert dår­lig al­le­re­de i 2011, var Klei­ve­ne og Pri­ma-grup­pen iføl­ge dom­men utvil­somt in­sol­vent i 2013.

– Sta­dig hyp­pi­ge­re be­dra­ge­ri­er

Da skal Klei­ve­ne sys­te­ma­tisk ha dek­ket over den re­el­le ri­si­ko­en ban­ke­ne på­tok seg ved å gi ham sta­dig nye lån. Jo mer pres­set han ble øko­no­misk, jo tet­te­re kom be­dra­ge­ri­ene, iføl­ge dom­men.

Ban­ke­ne har med and­re ord, slik dom­men slår fast, fått et urik­tig bil­de av hele den sto­re for­ret­nings­virk­som­he­ten Klei­ve­ne drev med i dis­se åre­ne.

Får straffe­ra­batt

Selv i dag er bo­sty­ret i Prima­grup­pen ennå ikke fer­dig med en kon­kurs som er ven­tet å kom­me opp i fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner, skri­ver Ag­der­pos­ten.

Iføl­ge dom­men skal Lloyd Klei­ve­ne også ha en straffe­ra­batt. At sa­ken ble lig­gen­de urørt i seks må­ne­der, bør må iføl­ge dom­men trek­ke straf­fen ned.

Er­stat­ning til fle­re

Iføl­ge dom­men skal er­stat­nin­gen be­ta­les slik:

Spare­ban­ken Sør får 2 mil­lio­ner kro­ner.

DnB: drøye 1,2 mil­lio­ner kro­ner.

Kvi­nes­dal spare­bank: 5,7 mil­lio­ner kro­ner.

Til sam­men en er­stat­ning på na­er­me­re ni mil­lio­ner kro­ner. ➤

Det sam­me tal­let (fra 1 til 9) kan ikke gjen­tas vann­rett, lodd­rett el­ler in­nen­for noen av de ni «bok­se­ne», som er de­fi­nert av de tyk­ke lin­je­ne.

Sudoku 6. de­sem­ber

VANSKELIGHETSGRAD: 4 AV 8 RE­GEL:

ARKIVFOTO

DØMT: Lloyd Karl Klei­ve­ne er i ting­ret­ten dømt for fle­re for­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.