FAK­TA OM SKOLIOSE

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

➤ Skoliose er en side­veis skjev­het i rygg­søy­len. Det er en sjel­den li­del­se, kun 1 av 10 000 får skoliose som må be­hand­les, mens inn­til fem pro­sent kan ha li­del­sen smerte­fritt i ung al­der.

➤ Sett bak­fra kan ryg­gen ha en S-form el­ler en C-form.

➤ 9 av 10 som får skoliose, er jen­ter. Skjev­he­ten kan ofte opp­stå/ut­vik­le seg i al­de­ren 10–18 år.

➤ Hos no­en pa­si­en­ter vil skjev­he­ten ret­te seg av seg selv, men hos and­re kan skjev­he­ten ut­vik­le seg til en in­va­li­di­se­ren­de til­stand.

➤ Skjev­he­ten må skil­les fra ky­fo­se som er en økt krum­ming i rygg­søy­len slik at det dan­nes en kul langs rygg­ra­den.

➤ Det er for­skjel­lig hvor al­vor­lig sko­li­osen er etter hvor mye rygg­ra­den bøy­er seg. En skoliose på ti gra­der (som i vin­kel), er så vidt reg­net som skoliose. Hvis sko­li­osen er over 40 gra­der, reg­nes det som gans­ke al­vor­lig.

➤ Det er ikke kjent hva som er år­sak til ut­vik­ling av skoliose. For no­en er den med­født, mens den for and­re er idio­pa­tisk (av ukjent år­sak).

➤ En skoliose som ut­vik­ler seg, bør føl­ges av en lege­spe­sia­list i or­to­pe­disk ki­rur­gi.

➤ Tidlig be­hand­ling er vei­led­ning med fy­sio­te­ra­peut. Der­som skjev­he­ten ut­vik­les mer, kan det va­ere nød­ven­dig med spe­sial­til­pas­set kor­sett som vil hjel­pe til å hol­de rygg­ra­den rett. Hvis sko­li­osen går over 45 gra­der, an­be­fa­les ope­ra­sjon.

Kil­de: Wiki­pe­dia og Norsk Helsein­for­ma­tikk/nhi.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.