Al­fa­be­ta utvider med yr­kes­klaer­bu­tikk

Svenn­ing Fjaere utvider sitt lil­le tryk­ke­ri Al­fa­be­ta med bu­tikk der han skal sel­ge ar­beids­kla­er. Man­dag er det åp­ning.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - NA­E­RINGS­LIV Gro Aus­tenå Berg [email protected]

– Det er ikke så man­ge som vet at det har lig­get et tryk­ke­ri her i 15 år, sier Svenn­ing Fjaere.

Sam­ti­dig som det lil­le tryk­ke­ri­et hans Al­fa­be­ta fyl­ler år, utvider han med bu­tikk i lo­ka­le­ne i Be­ma-byg­get.

Fin­nes et mar­ked

Det har va­ert yr­kes­klaer­bu­tikk i lo­ka­le­ne tid­li­ge­re, fak­tisk helt si­den 2004. I fe­bru­ar i år la de sis­te ei­er­ne ned bu­tik­ken. Gal­le­ri Kon­ser­ves tok etter hvert over, men kunst­gal­le­ri­et måt­te sten­ge dø­re­ne al­le­re­de i sep­tem­ber.

– Da kom ide­en inn igjen, sier Fjaere, som har sett at mar­ke­det er der.

– Jeg skal sør­ge for at de som har be­hov for yr­kes­kla­er, skal få best mu­lig ser­vice og høy kva­li­tet på klaer­ne.

Man­dag stil­ler også le­ve­ran­dø­re­ne opp i lø­pet av da­gen. – Hva skal du sel­ge?

– Alt fra syn­lig­hets­tøy, hånd­verk­støy, verne­ut­styr, verne­sko, pro­fil­tøy, regn­tøy, varme­dres­ser og alt av til­be­hør, sva­rer Fjaere og fort­set­ter:

– Selv­føl­ge­lig kan alle som tren­ger en varm jak­ke el­ler gen­ser, også kom­me inn å få kjøpt det.

Over­skudd

Når det gjel­der tryk­ke­ri­et for­tel­ler Fjaere at han har man­ge kun­der på kun­de­lis­ten, både små og sto­re be­drif­ter.

– Be­ma er de­si­dert størst, for­tel­ler han og leg­ger til at han to­talt sett har hatt 900 kun­der i lø­pet av de 15 åre­ne han har dre­vet for seg selv.

– Man­ge blir for­und­ret over hva jeg har mu­lig­het til å gjø­re. Nå har jeg ut­styr til det al­ler mes­te. Jeg kan star­te med lo­gode­sign og gå vi­de­re på trykk­sa­ker, for­tel­ler han.

Fjaere tryk­ker alt fra vi­sitt­kort til bø­ker og stor­for­mat­plot­ting, det vil si pla­ka­ter, ban­ne­re, roll ups og alt av klistre­mer­ker. I til­legg tryk­ker han også på tøy.

Fjaere er ut­dan­net ty­po­graf og har fag­bre­vet. Han had­de lang farts­tid fra tryk­ke­ri og re­klame­byrå før han på grunn av en til­fel­dig­het star­tet for seg selv.

– Det var ned­gangs­ti­der i re­klame­bran­sjen og «last in, first out», for­tel­ler han.

Fo­ku­set har va­ert på sunn drift og be­drif­ten har der­for gått med over­skudd i alle år.

– I år er det opp­sving og en øk­ning på 30 pro­sent fra i fjor, for­tel­ler ty­po­gra­fen, som nå er på jakt etter en bu­si­ness­part­ner.

– Nå er det så­pass stort at det er vans­ke­lig å dri­ve ale­ne, av­slut­ter han. ➤

EGEN MASKIN: også på kla­er. Fjaere tryk­ker

TY­PO­GRAF: Svenn­ing Fjaere star­tet tryk­ke­ri­et Al­fa­be­ta for 15 år si­den. Med sunn øko­no­mi har han klart seg godt ale­ne. Nå ut­vi­de­re han med bu­tikk og tren­ger en part­ner.

SYN­LIG­HETS­TØY: Yr­kes­klaer­ne er på plass i bu­tik­ken, og man­dag åp­nes dø­ra for kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.