Syk­kel­ho­tel­let er på plass

Grim­stad har fått sitt førs­te syk­kel­ho­tell. På UiA kan du nå par­ke­re syk­ke­len din un­der tak, og du kan bå­de lade den, og fik­se det som trengs å fik­ses på den med gra­tis verk­tøy.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - SYK­KEL An­na Torp Kvas­jord an­[email protected]

For cir­ka to og et halvt år si­den fikk UiA i Kris­tian­sand sitt syk­kel­ho­tell, som fikk nav­net Pe­da­len. Ons­dag var det Grim­stads tur.

– I Kris­tian­sand he­ter ho­tel­let også Pe­da­len, men en syk­kel har jo to pe­da­ler, så en­de­lig har vi den and­re her, sa as­sis­te­ren­de uni­ver­si­tets­di­rek­tør på UiA, Solveig Mar­grethe Ro­land Svends­ber­get, før hun fikk gle­den av å klip­pe sno­ren til ho­tel­let, som kan rom­me 60 syk­ler for­delt over to eta­sjer.

Økt syk­ling

Syk­kel­ho­tel­let har kos­tet cir­ka en mil­lion kro­ner.

Kom­mu­nen søk­te om pro­sjekt­mid­ler fra en stat­lig til­skudds­ord­ning, og her fikk de 570.000 kro­ner. 270.000 av dis­se gikk til syk­kel­ho­tel­let, res­ten gikk til syk­kel­sta­ti­ver på Jap­pa sko­le og hos Kva­li­fi­se­rings­tje­nes­ten. Der­med er det UiA som har tatt den størs­te kost­na­den med ho­tel­let.

– Vi hå­per at det­te skal øke syk­kel­bru­ken til bå­de stu­den­ter og an­sat­te på sko­len. Jeg ser fle­re kol­le­ga­er som tar syk­ke­len inn på kon­to­ret, og det vil vi ha en slutt på. Nå får de til­gang til et syk­kel­ho­tell, som vil fø­les langt tryg­ge­re ut for dem som har en vel­dig dyr syk­kel, kon­tra det å set­te den ute i de van­li­ge syk­kel­sta­ti­ve­ne, sier Aa­non Grim­nes, som er drifts­di­rek­tør på UiA.

Nye gar­de­ro­ber

For 50 kro­ner kan an­sat­te og stu­den­ter låse inn syk­ke­len sin på ho­tel­let ut skole­året. Nes­te år vil det kos­te 100 kro­ner.

– Sum­men er sym­bolsk og over­kom­me­lig for alle, men vi gjør det for å ha en over­sikt over hvem som bru­ker det­te ho­tel­let, sier Grim­nes.

Folk som syk­ler til og fra sko­len har også ad­gang til flun­ken­de nye gar­de­ro­ber, som er byg­get rett ved si­den av syk­kel­ho­tel­let, og de har også mu­lig­het til å pum­pe luft i dek­ke­ne, el­ler gjø­re and­re små jus­te­rin­ger på syk­ke­len, da det er et eget lite verk­tøy­sta­tiv uten­for ho­tel­let.

– Det­te er et vel­dig bra til­tak. og jeg bå­de tror og hå­per det­te skal få fle­re stu­den­ter til å syk­le, kon­tra å kjø­re bil til sko­len, sier

Hun fikk også kom­me med sin lil­le hil­sen til de frem­møt­te, før sno­ren til ho­tel­let ble klip­pet. Etter at det var gjort van­ket det gløgg og ut­de­ling av syk­kel­lyk­ter uten­for syk­kel­ho­tel­let. Inn­led­nings­vis had­de for øv­rig noen trom­pe­tis­ter fra Kunst­fag på UiA spilt vak­ker mu­sikk, som sat­te en eks­tra spiss på mar­ke­rin­gen. ➤

STOL­TE: Den­ne gjen­gen er sva­ert stol­te over at de har fått på plass et eget syk­kel­ho­tell på UiA. Den førs­te «Pe­da­len» har va­ert på UiA i Kris­tian­sand i et par år, men nå var det UiA Grim­stad sin tur til å få pe­dal num­mer to. F.v. Olea Nor­set (la­e­rings­miljø­po­li­tisk an­svar­lig i STA), Solveig Mar­grethe Ro­land Svends­ber­get (as­sis­te­ren­de uni­ver­si­tets­di­rek­tør), Aa­non Grim­nes (drifts­di­rek­tør på UiA) og Chris­ti­ne Mik­kel­sen (an­svar­lig for syk­kel­byen Grim­stad).i Ag­der. (STA).

KLIP­PET SNO­REN: As­sis­te­ren­de uni­ver­si­tets­di­rek­tør Solveig Mar­grethe Ro­land Svends­ber­get fikk aeren av å klip­pe sno­ren til syk­kel­ho­tel­let.

SMART: Uten­for syk­kel­ho­tel­let kan du hek­te syk­ke­len din på det­te smar­te sta­ti­vet, for så å gjø­re små jus­te­rin­ger på syk­ke­len, el­ler fyl­le luft.

PÅ PLASS: Når det er of­fi­si­ell åp­ning av noe, ja, så hø­rer det jo med å ha litt mu­sikk. Dyk­ti­ge trom­pe­tis­ter fra UiA spil­te før åp­nin­gen.

UT­DE­LING: Chris­ti­ne Mik­kel­sen del­te ut syk­kel­lyk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.