Ulyk­kes­fri ad­vent er vik­tigst

Grimstad Adressetidende - - BIL&TRAFIKK - ➤ Svein Per Hardeberg [email protected]

Hele 13 per­soner om­kom i tra­fik­ken i no­vem­ber, vi­ser de fore­lø­pi­ge ulyk­kes­tal­le­ne.

Det be­tyr at 102 per­soner så langt i år har mis­tet li­vet i tra­fik­ken, mot 93 på sam­me tid i fjor.

Det skri­ver Mo­tor­fø­rer­nes Av­holds­for­bund (MA) i en presse­mel­ding.

Vente­ti­den

– Ad­vents­ti­den mar­ke­rer vente­ti­den fram mot jul, og vi går nå inn i årets mest hek­tis­ke må­ned, gjer­ne for­bun­det med høy puls og stress, sier Eli­sa­beth Fjellvang Kris­tof­fer­sen.

Hun er ge­ne­ral­sek­reta­er i MA Rus­fri Tra­fikk.

– Man­ge har mye som skal gjø­res før jule­høy­ti­den. Men ikke ta stres­set med deg ut i tra­fik­ken. Det kan i ver­ste fall føre til ulyk­ker. Senk pul­sen og fo­ku­ser på kjø­rin­gen. Og ta det med ro i tra­fik­ken, opp­ford­rer hun.

Øker ri­si­ko­en

Nor­ge er et lang­strakt land, med sva­ert va­rie­ren­de va­er- og føre­for­hold. MA Rus­fri Tra­fikk un­der­stre­ker at de­sem­ber kan by på ut­ford­rin­ger.

– Vans­ke­li­ge kjøre­for­hold, fullas­tet bil og tett tra­fikk øker ri­si­ko­en for al­vor­li­ge tra­fikk­ulyk­ker. Skal vi kla­re å re­du­se­re an­tall om­kom­ne yt­ter­li­ge­re, må vi alle ten­ke tra­fikk­sik­ker­het, og ta an­svar i de­sem­ber­tra­fik­ken, sier Fjellvang Kris­tof­fer­sen.

Jule­må­ne­den

Hel­dig­vis er tal­let på tra­fikk­drep­te i Nor­ge re­du­sert, men frem­de­les om­kom­mer godt over 100 men­nes­ker i tra­fik­ken hvert enes­te år. Minst en fjerde­del av døds­ulyk­ke­ne skyl­des rus. Det­te er grun­nen til at po­li­ti­et in­ten­si­ve­rer an­tal­let pro­mille­kon­trol­ler i jule­må­ne­den, sa­er­lig i hel­ge­ne.

In­gen aksept

– I Nor­ge er det hel­dig­vis in­gen aksept for å kjø­re i fyl­la, men al­ko­ho­len sit­ter len­ger i krop­pen enn vi tror. I ju­len er det man­ge som har høy­ere al­ko­hol­kon­sum enn van­lig, men det er vårt fel­les an­svar å hol­de jule­tra­fik­ken rus­fri, sier Fjellvang Kris­tof­fer­sen.

Tak­ket syn­ker

I 2013 ble 166 per­soner drept i tra­fik­ken i lan­det vårt. Det­te sank nes­ten jevnt til 93 i 2017.

I 2018 er 102 per­soner drept i tra­fik­ken hit­til, iføl­ge tall fra presse­mel­din­gen. MA opp­ly­ser på fore­spør­sel at det er re­gist­rert fire døds­ulyk­ker i Aust-Ag­der hit­til i år. Det er i Gjer­stad, Fro­land, Åm­li og Grimstad.

Så får vi håpe at alle lo­ka­le tra­fi­kan­ter gjør det de kan for å unn­gå at den­ne sta­ti­stik­ken end­res i ad­vents­tida og i jula.

AD­VENTS­TI­DEN UT­FORD­RER: Og Mo­tor­fø­rer­nes Av­holds­for­bund opp­ford­rer til å la bi­len stå etter jule­bor­det. Det er vårt fel­les an­svar å hol­de jule­tra­fik­ken rus­fri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.