Pro­mil­le kan bli gjelds­sla­ve­ri

En av tre i AustAg­der tror de har kjørt med pro­mil­le. Men fylle­kjø­ring kan gjø­re deg til gjelds­sla­ve.

Grimstad Adressetidende - - BIL&TRAFIKK - FORSIKRINGEN AD­VA­RER Svein Per Hardeberg [email protected]

Sva­ert man­ge tar sjan­ser og kom­bi­ne­rer bil­kjø­ring med al­ko­hol. Det vi­ser en un­der­sø­kel­se som er gjen­nom­ført av Ip­sos med 4.000 del­ta­ke­re over hele lan­det.

Un­der­sø­kel­sen vi­ser at hver tien­de bi­list i Aust-Ag­der av og til drik­ker al­ko­hol no­en ti­mer før bil­kjø­ring, og be­reg­ner når de er un­der pro­mille­gren­sen.

I til­legg sva­rer nes­ten hver tred­je bi­list i fyl­ket (31 pro­sent) at de kan ha pro­mille­kjørt.

Ut­ford­ren­de jule­bord

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ar­ne Voll i Gjen­si­di­ge sier i en presse­mel­ding at hel­ger og jule­bord­se­son­gen kan va­ere spe­si­elt ut­ford­ren­de for no­en.

– Ikke stol på regne­fer­dig­he­te­ne når du er på jule­bord. Drik­ker du al­ko­hol, bør du la bi­len stå. Og må du kjø­re hjem bør du hol­de deg til al­ko­hol­fri drik­ke, sier Voll.

Økt ro­si­ko

Ikke over­ras­ken­de er menn mer til­bøye­li­ge til å drik­ke og kjø­re enn kvin­ner er. Det er også klart fle­re menn enn kvin­ner som tror at de kan ha pro­mille­kjørt.

– Selv med lav pro­mil­le øker ulyk­kes­ri­si­ko­en kraf­tig, sier Voll.

In­gen er­stat­ning

– Kol­li­de­rer du på grunn av pro­mille­kjø­ring vil du nor­malt ikke få no­en er­stat­ning på forsikringen i det hele tatt. I til­legg får du et er­stat­nings­krav for alle ska­de­ne du har på­ført and­re, både per­son­ska­der og ma­te­ri­el­le ska­der. Det­te kan fort bli mil­lion­be­løp, og i ver­ste fall en­der du opp som gjelds­sla­ve for res­ten av li­vet, sier Voll.

– Så ikke gå i da­gen der­på­fel­len. Du kan fort­satt ha for høye al­ko­holver­di­er i blo­det til å kjø­re bil da­gen etter fes­ten, sier Ar­ne Voll. ➤

NTB SCANPIX FOTO: GORM KALLESTAD,

PRO­MILLE­KON­TROLL: Po­li­ti­et gjen­nom­fø­rer her alko-tes­ting med alko­me­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

EDRUELIG RÅD: Skal du ut i tra­fik­ken, hold deg unna al­ko­ho­len på jule­bor­det, sier Ar­ne Voll i Gjen­si­di­ge for­sik­ring.

FUK­TIG SJEKK: Her er et ar­kiv­bil­de fra en po­liti­kon­troll på fyl­kes­vei 407 på Lias­let­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.