Pas­ser bil­fø­re­re som vil kj

Suzu­ki Vi­ta­ra er en fol­ke­lig fire­hjuls­trek­ker, som med start­pris på godt un­der 350.000 kro­ner er en yp­per­lig første­gangs­bil for dem som vil ha 4x4.

Grimstad Adressetidende - - BIL&TRAFIKK - PRØVEKJØRING

Den kom­pak­te fem­se­te­ren til ja­pa­ner­ne kom­mer på mar­ke­det med to valg, stan­dard­ut­ga­ven som kom­mer med 112 Hk, el­ler en mer på­kos­tet mo­dell som også fås med 140 Hk.

Vi har tes­tet topp­mo­del­len, og me­ner pris­til­leg­get på drøyt 50.000 kro­ner ab­so­lutt er verdt pri­sen. Den en­der da på 399.900 kro­ner, noe som må sies å va­ere en vel­dig grei pris for vår de­mo­bil.

Ef­fek­tiv

Selv om vi gjer­ne skul­le ha sett at bi­len fikk en frisk tur­bo på ben­sin­mo­to­ren, som yter 1,4 li­ter og 140 Hk, gjør gir­ut­veks­lin­gen sitt til at det al­li­ke­vel er greit med fra­spark i den kom­pak­te fire­hjuls­trek­ke­ren.

Du kan også få Vi­ta­ra med en­li­ters ben­sin­mo­tor og 114 Hk, og beg­ge mo­tor­val­ge­ne kom­mer med ma­nu­elt gir el­ler auto­mat­gir. Vi had­de sist­nevn­te på vår test­bil, som er in­klu­dert Nor­gespak­ken til Suzu­ki. Med and­re ord, en bil til­rette­lagt for nor­dis­ke for­hold.

Opp­set­tet ser ut til å gjø­re bi­len litt mer ef­fek­tiv på for­bru­ket, som vi snitt­mål­te fra 0,49 til 0,56 li­ter på mila un­der blan­det kjø­ring og leng­re kjø­ring. Til sam­men­lig­ning kla­rer min kol­le­gas Au­ris hy­brid rett over 0,46 li­ter på mila un­der sam­me kjøre­for­hold og kjøre­ru­ter.

Litt stump

Som nevnt er mo­tory­tel­sen god, selv om bi­len ikke er noe farts­fan­tom. Det­te gjør der­imot sitt til at det­te kan va­ere en yp­per­lig bil for dem som skal kjø­pe sin førs­te 4x4, og for yng­re bil­fø­re­re som vil ha et trygg, øko­no­misk

TO­DELT: Det er god plass i ba­ga­sje­rom­met. Og leg­ger du ned gul­vet et hakk, får du mer plass.

KLATRER: Suzu­ki Vi­ta­ra er en ar­tig bil, som er rik­tig satt opp og greit pri­set. En fin 4x4 for man­ge.

AV: En av dis­se knap­pe­ne tryk­ker vi all­tid på, og det er nei til auto­ma­tisk start og stopp.

EN­KELT:Ma­nu­ell gi­ring, el­ler auto­mat. Og un­der set­tes trekk­mo­dus opp.

ROMS­LIG: Her er greit med plass i side­lom­men på dø­re­ne foran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.