G lavt ut­slipp

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Nils Olav Tvei­te [email protected]

rundt 0,4 li­ter på mila ved leng­re kjø­ring. Og med tan­ke på at du kan trek­ke hele 1,300 ki­los til­hen­ger med SUVen, er det nok for de med cam­ping­vogn. Skul­le ikke det­te hol­de, har to­li­ters die­sel mu­lig­he­ter for å trek­ke to tonn. På mind­re kjø­ring, el­ler med til­hen­ger, vil vi for­ven­te et snitt­for­bruk på rundt 0,55-0,6 li­ter på mila. Det er in­nen­for hva som er pas­sen­de.

I top­pen

En test fra EuroNCAP vi­ser at Grand­land X slår til med fem stjer­ner, og en sco­re for voks­ne og barn på hen­holds­vis 84 pro­sent og 87 pro­sent. Og det­te til tross for at stan­dard­ut­sty­ret i bi­le­ne i Nor­ge på sik­ker­het ser ut til å va­ere bed­re enn på de­mo­bi­len som ble knust i tes­te­ne.

Da ten­ker jeg ikke bare på at bi­len har fem kol­li­sjons­pu­ter og elek­tro­nisk sta­bi­li­tets­pro­gram, for det­te har de fles­te bi­ler i dag på mar­ke­det som stan­dard. Ei hel­ler at du kan få tra­fikk­skilt­gjen­kjen­ning og fil­skif­te­vars­ling til bi­len. For Opel le­ve­rer enda mer enn bare det­te til sine bi­ler nå.

Grand­land X har blant an­net OnS­tar-sys­te­met, hvor du via en knapp i ta­ket har til­gang til Opels ser­vice­sen­ter. Her kan du få hjelp om det duk­ker opp no­en feil­mel­din­ger på bi­len slik at det kjø­re en sy­s­tem­dia­gno­se av bi­len. Auto­ma­tisk vars­ling om bi­len ut­set­tes for en ulyk­ke, el­ler ma­nu­ell vars­ling til en alarm­sen­tral er også å få med i SUV-en. ➤

KON­TROLL: Blind­sone­var­sel og ka­me­ra un­der gjør at du har full over­sikt som fø­rer.

STORT: Over­ras­ken­de med så god plass inn­ven­dig og sam­ti­dig so­lid ba­ga­sje­roms­plass.

EN­KELT: Du fin­ner raskt ut av funk­sjo­ne­ne til den trykk­føl­som­me skjer­men. GPS er selv­sagt med.

BRA: Var­me i bak­se­te­ne og mu­lig­het for strøm­ut­tak un­der trek­ker opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.