Pen­ger til kom­mu­na­le vei­er

Kille­gård­vei­en i Fjaere er en av fle­re som har blitt pus­set opp i år.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - IN­VES­TE­RER I VEI

Mu­lig­he­ten duk­ket plut­se­lig opp da det kom eks­tra­be­vilg­nin­ger til vei­er ved kom­mu­nens regn­skaps­av­slut­nin­gen i vår.

– Det var en lang pe­rio­de med lite be­vilg­nin­ger til vei­for­mål, fram til 2015. De sis­te åra har det va­ert noe mer. Men nå kan det bli et vel­dig godt løft, sier Svein Flo.

Han er en­hets­le­der for kom­mu­nal­tek­nis­ke tje­nes­ter.

– Det er vel­dig po­si­tivt at det skjer noe på vei­si­den også, for det trengs. Ikke minst for å få rus­tet dis­se gam­le og dår­li­ge vei­ene på Gref­stad, Kille­gård og Inn­tjo­re skik­ke­lig opp, sier Flo.

Men det er enda fle­re kom­mu­na­le vei­er og gang og syk­kel­vei­er som får et løft.

Ar­bei­det kan gå over fle­re år, av­hen­gig av om­fan­get av plan­leg­ging og pro­sjek­te­ring, re­gu­le­ring og byg­ging.

Kille­gård og Øde Ug­land

Adres­sa traff Flo og Hans Stor­mo på Kille­gård­vei­en for to da­ger si­den.

Stor­mo er fag­le­der by­drift, og har til­syn med vei­byg­ging og ved­li­ke­hold.

Nå er Kille­gård­vei­en og grus­vei­en på Øde Ug­land fer­dig, bort­sett fra be­lys­nin­gen. Valg av entreprenør for mon­te­ring av vei­lys blir av­klart i lø­pet av året. Fer­dig lys for­ven­tes klart in­nen ut­gan­gen av mars. Strek­nin­ge­ne er på 1,6 km. Stor­mo for­tel­ler at de først rens­ket grøf­te­ne og la lys­fun­da­men­te­ne. Så ble det kjørt en fres som knus­te og blan­det alt ned til 30 cm dyb­de. Det ble også blan­det inn Dus­tex, som er tre­fi­ber. Når det­te satt seg etter no­en uker ble det lagt as­falt. Så ble det lagt knust as­falt på kan­te­ne.

– Den gam­le as­fal­ten på Kille­gård­vei­en var så slitt at vi bruk­te like mye tid på den som på en grus­vei. Så det­te er utro­lig bra for drif­ten, sier Stor­mo.

Inn­tjore­vei­en

Bud­sjett 6 mill. kr er be­vil­get i for­bin­del­se med regn­skaps­av­slut­ning 2017. Det­te gjel­der ut­bed­ring av vei­er på Kille­gård, Røn­nes og to strek­nin­ger på Inn­tjore­vei­en.

På Inn­tjo­re er det lagt as­falt på den in­ners­te de­len tidlig i høst. Strek­nin­gen fra Red­dals­van­net og ut til brua skal ut­bed­res og as­fal­te­res.

På Røn­nes er det ut­bed­ret en strek­ning på ca. 50 me­ter fra pen­sjo­na­tet og ut­over.

And­re pro­sjek­ter

Flo har satt opp en lis­te over in­ves­te­rings­pro­sjek­ter for kom­mu­na­le vei­er, som ble lagt fram for tek­nisk ut­valg og for­mann­ska­pet til ori­en­te­ring. Og til man­dag leg­ges den fram for kom­mune­sty­ret.

Den­ne over­sik­ten er ba­sert på in­ves­te­rings­lis­ta, og på sup­ple­ren­de opp­lys­nin­ger.

GS-vei Fri­vold­da­len

Gang- og syk­kel­vei i Fri­vold­da­len er plan­lagt fra rund­kjø­rin­gen ved Jap­pa sko­le, un­der E18, og langs da­len opp til Fja­er­evei­en. Bud­sjet­tet er på en mill. kr i 2018 og 4.86 mill. i 2019. Det­te er in­ves­te­rings­mid­ler. Re­gu­le­ring på­går. Men den kan ikke be­las­tes in­ves­te­ring, og må der­for tas på drift.

Vei­en var tidlig i pro­ses­sen fore­slått å lig­ge nede i ra­vi­ne­da­len. Det­te ble ikke god­kjent av re­gio­na­le myn­dig­he­ter i re­gu­le­rings­pro­ses­sen, på grunn av na­tur­ver­di­ene i om­rå­det. Vei­en re­gu­le­res nå der­for på jor­de­kan­ten på opp­si­den av ra­vi­ne­da­len. Plan­av­de­lin­gen ven­ter nå på en rap­port i for­bin­del­se med grunn­bo­rin­ger i det­te om­rå­det. Det er vans­ke­lig å si når pla­nen blir fer­dig.

Skil­ting i sen­trum

Bud­sjett 125.000 kr til om­skil­ting i for­bin­del­se med torg- og gate­bruks­pla­nen. Det skal la­ges en kilt­plan. Gjel­der hele sen­trum.

Tur­vei Grøm­bukt-Groos

Grunn­ei­er av area­let som må er-

NY AS­FALT: Svein Flo (t.v.) og Hans Stor­mo i kom­mu­nens tek­nis­ke stab var med Adres­sa på prøvekjøring på Kille­gård­vei­en. Den røde inn­ret­nin­gen nede til ven­st­re er opp­leg­get for vei­lys.

SMAL OG SVINGETE: Den ny­lig opp­rus­te­de Kille­gård­vei­en be­gyn­ner her ved brua over E18, og slyn­ger seg nord­over til Fja­er­evei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.