Jule­møte med ord­fø­re­ren

Sist tirs­dag sam­let 40 da­mer fra Grimstad Rev­ma­ti­ker­for­ening seg for jule­møte. Der fikk de stor­fint be­søk.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - JULE­MØTE

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal og or­ga­nist Geir Ivar Bjerke­strand stil­te nem­lig opp.

– De un­der­holdt oss med sang og mu­sikk fra Alf Prøy­sen sitt skatt­kam­mer. Dess­uten ga de oss fle­re mor­som­me innslag fra hver­dags­li­vet. Jule­mat av alle slag gikk ned på høy­kant, det smak­te for­tref­fe­lig. Vi må nok tre­ne no­en eks­tra da­ger om vi skal for­bren­ne dis­se ka­lo­ri­ene, skri­ver Gerd Saanum Gul­stad i en mail til Adres­sa.

– Mye av ar­bei­det i GRF er ba­sert på fri­vil­lig­het, men i år har to per­soner ut­pekt seg sa­er­skilt, Bit­ti Wick­strøm og Ceci­lie Hå­land. Bit­ti som er 87 år, har stilt opp som vi­kar for tre­ner­ne i bas­sen­get. Dess­uten le­der hun to sal/sir­kel­par­ti på Dømme­s­moen hver uke. Hun er den mest ut­hol­den­de av oss alle, for­tel­ler hun.

Gul­stad leg­ger til at Ceci­lie er for­enin­gens tre­nings­kon­takt i bas­sen­get og hun tar sta­dig imot nye med­lem­mer der.

Hun del­tok i som­mer­ens Oslo Triathlon Su­per sprint i regi av NRF som enes­te del­ta­ker fra hele Ag­der fyl­ke og gjen­nom­før­te lø­pet med stil.

Hun drar også frem Aud An­der­sen.

– Hun har trent 2 gan­ger pr. uke i 31 år, det vil si ca 2500 bas­seng­tre­nin­ger. Det­te gjor­de hen­ne for­tjent til pri­sen «30 år med bas­seng­tre­ning».

SAM­LET: 40 da­mer var sam­let sam­men for Grimstad rev­ma­ti­ker­for­enings jule­møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.