– Lytt til de fles­te bru­ker­ne

Grim­stad svømme­klubb kjem­per fort­satt for ny svømme­hall ved cam­pus.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - DE­BATT Sty­ret i Grim­stad svømme­klubb v/ Tore Møs­ter

Le­ser­nes me­ning: Den gam­le hal­len på Le­ver­myr fra 1966 har va­ert en su­ve­ren in­ves­te­ring. I over 50 år har den gjort en fan­tas­tisk nyt­te og tu­sen­vis av barn har la­ert seg å svøm­me der. Hal­len har også va­ert grunn­la­get for svømme­klub­bens ak­ti­vi­te­ter hvor mål­set­tin­gen er at barn, unge og voks­ne skal opp­le­ve gle­de og mest­ring gjen­nom fy­sisk ak­ti­vi­tet i vann. Grim­stad Svømme­klubb (GSK) tel­ler i dag over 440 med­lem­mer og er blant de størs­te idretts­klub­be­ne i fyl­ket og den størs­te bru­ke­ren av hal­len. Hal­len har va­ert helt sen­tral for at kom­mu­nen har løst sine lov­på­lag­te opp­ga­ver med svømme­opp­la­e­ring.

Ti­den har for al­vor nå inn­hen­tet den gam­le svømme­hal­len på Le­ver­myr. Ved­li­ke­holds­kost­na­der og sli­ta­sje har i stor grad be­gynt å gjø­re seg gjel­den­de. Rense­an­leggs­funk­sjon og luft­kva­li­tet er på gren­sen til ufor­svar­lig. At det er be­hov for en ny svømme­hall i Grim­stad er he­vet over en­hver tvil. Men det has­ter. Man må unn­gå å kom­me i sam­me si­tua­sjon som i Aren­dal der man i lang tid ikke had­de noe svømme­hall­til­bud.

Sty­ret i GSK har ar­bei­det for ny svømme­hall i Grim­stad i snart fire år. Un­der ar­bei­det med det­te har vi hatt fle­re inn­spill til Grim­stad kom­mu­ne om blant an­net kon­kre­te re­fe­ranse­pro­sjek­ter. Vi har vi­de­re, sam­men med sto­re bru­ker­grup­per i en leng­re pro­sess, lan­det på Cam­pus som den bes­te lo­ka­li­se­rings­al­ter­na­ti­vet for ny hall.

Det er der­for sva­ert gle­de­lig at kom­mu­nen har gått inn for byg­ging av ny hall og at Råd­man­nen i sitt bud­sjett­frem­legg støt­ter det­te i sin inn­stil­ling.

Ved å leg­ge det nye svømme­an­leg­get til Cam­pus, på kol­lek­tiv­ak­sen Ves­ter­led, gis hal­len en sen­tral plas­se­ring med en­kel til­komst for sto­re bru­ker­grup­per, og det leg­ges til ret­te for god ut­nyt­tel­se og høye be­søks­tall. I til­legg får man ut­nyt­tet al­le­re­de fore­tat­te in­ves­te­ring i fri­idretts­hal­len på en enda bed­re måte. GSK øns­ker å va­ere med på å byg­ge opp et idretts­mil­jø i Grim­stad. Naer­he­ten til fri­idretts­hal­len og stør­re sko­ler er en klar for­del. På sikt hå­per vi det kan kom­me en god idrett/ topp­idretts lin­je på Dahls­ke som kan trek­ke fle­re topp­svøm­me­re og tre­ne­re til byen. I den­ne sa­ken me­ner GSK at kom­mune­sty­ret bør man lyt­te til hva de sto­re bru­ker­grup­pe­ne av hal­len me­ner, og som for øv­rig er sam­men­fal­len­de med Råd­man­nens inn­stil­ling om lo­ka­li­se­ring. Det has­ter å få på plass en be­slut­ning om lo­ka­li­se­ring av ny hall. Og den bør lig­ge på Cam­pus!

Vi er redd for at en ny ut­red­ning om Gun­ders­hol­men vil trek­ke pro­ses­sen yt­ter­li­ge­re ut i tid. Gun­ders­hol­men er kon­tro­ver­si­ell og tom­ta har stor al­ter­na­tiv ver­di for kom­mu­nen. På den sjø­na­ere ver­di­ful­le tom­ta der, kan man leg­ge til ret­te for et langt ri­me­li­ge­re an­legg for sjø­bad i kom­bi­na­sjon med an­nen type in­fra­struk­tur.

Grim­stad har i dag et inn­byg­ger­tall på over 23.000. Om ca. 20 år, knapt halv­veis i den nye hal­lens leve­tid, sier kom­mu­nens egne pro­gno­ser et folke­tall på 30.000 inn­byg­ge­re. Den nye hal­len bør byg­ges for frem­ti­den. Med Cam­pus som en po­li­tisk for­ank­ret lo­ka­li­se­ring, leg­ges for­hol­de­ne til ret­te for vi­de­re å kun­ne ut­re­de en pro­sjekt­ut­vi­del­se til et 50 me­ter bas­seng i et fi­nan­sie­rings­sam­ar­beid med and­re kom­mu­ner og pri­va­te ak­tø­rer.

Et sam­let sty­re i GSK støt­ter der­for, sam­men med UiA og et klart fler­tall i de un­ges kom­mune­sty­re og man­ge and­re, råd­man­nens for­slag om Cam­pus som lo­ka­sjon for den nye svømme­hal­len. Vi hå­per at sto­re bru­ker­grup­per av hal­len kan lyt­tes til, og at kom­mune­sty­ret kan ved­ta Cam­pus som ny lo­ka­li­se­ring for den nye svømme­hal­len.

SKISSE: FX3D AS

SVØMME­HALL: Sty­ret i Grim­stad Svømme­klubb an­be­fa­ler det­te pro­sjek­tet. Svømme­hal­len er her plas­sert helt i kan­ten av Tønne­vold­jor­det. Det lil­le glass­byg­get midt på bil­det er ser­vice­del med blant an­net kafé, mens byg­get til høy­re er frem­ti­dens Tønne­vold­sko­gen barne­hage.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.