Slår til­ba­ke mot Ven­st­re

Lene Langemyr (Frp) er opp­gitt over ut­tal­se­ne til Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen i Ven­st­re om Langemyr sko­le.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Lene Langemyr kom­mune­styre­med­lem (Frp)

Le­ser­nes me­ning: Det er trist å se de­spe­ra­sjo­nen ifra Ven­st­re som for­sø­ker å sver­te Frps støt­te til Langemyr sko­le, for selv å skul­le ta aeren for det.

Arnt Gun­nar Tønne­sen kom­mer med på­stan­der om at Frp øns­ker å kut­te en mil­lion i bud­sjet­tet til Langemyr. Det­te er ikke til­fel­le!

For det førs­te er det­te gans­ke mer­ke­lig at han kan kom­me med det­te, si­den bud­sjett­for­sla­get vårt ikke en­gang er fer­dig, noe Frps gruppe­le­der, Ter­je Stalle­land var sva­ert klar på i for­ri­ge For­mann­skaps­møte. For det and­re, så bur­de Ven­st­re og Arnt Gun­nar Tønne­sen ap­plau­de­re at vi står sam­men om å red­de Langemyr sko­le.

I til­legg til å opp­rett­hol­de til­bu­det, øns­ker Frp å gå enda len­ger enn det­te. Det er vik­tig at den­ne sko­len har for­ut­sig­bar­het. Der­for har Frp også la­get et tekst­for­slag som in­ne­ba­erer at råd­man­nen må kom­me med en hel­het­lig drifts­stra­te­gi for sko­len, så raskt som mu­lig.

Det­te hå­per jeg at Ven­st­re og res­ten av kom­mune­sty­ret øns­ker å støt­te den 17. de­sem­ber.

INN­LEGG: Lene Langemyr (Frp) li­ker ikke kri­tik­ken fra Arnt G. Tøn­nes­sen i sa­ken om Langemyr sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.