Får 1,7 mil­lio­ner for å si opp

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - GRIMSTAD KOM­MU­NE

➤ ut­be­ta­ler 1,7 mil­lio­ner kro­ner til Hel­ge Mo­en for å få ham til å si opp.

Grimstad kom­mu­ne støt­ter nå øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en i at hans vars­ling i helse­kjøpsaken var rik­tig og vik­tig, og ut­be­ta­ler na­er 1,7 mil­lio­ner kro­ner for å få ham til å si opp. Det er Ag­der­pos­ten som mel­der det­te.

Det var Ag­der­pos­ten som av­dek­ket at Mo­en høs­ten 2016 vars­let topp­le­del­sen og BDO­grans­ker­ne om en kost­bar pa­si­ent som kom­mu­nen had­de plas­sert hos Farm In Ac­tion AS. Av­ta­len ble ulov­lig inn­gått som­mer­en 2015, og løp helt frem til

1. april i år. Det er sam­let blitt ut­be­talt over 13 mil­lio­ner til det lo­ka­le om­sorgs­sel­ska­pet.

I ste­det for å etter­gå de mu­li­ge ulov­lig­he­te­ne, ble det kort tid etter, på bak­grunn av to ar­beids­miljø­k­la­ger, igang­satt fakta­un­der­sø­kel­se og per­so­nal­sak mot øko­nomi­sje­fen. Mo­en ble de­ret­ter sagt opp i be­gyn­nel­sen av juni. På sen­som­mer­en tok han ut søks­mål mot Grimstad kom­mu­ne.

Aust-Ag­der ting­rett opp­ly­ser til Ag­der­pos­ten at det var et meg­lings­møte, le­det av ting­retts­dom­mer Da­ni­el Løste­gaard Ol­sen, ons­dag den­ne uken, og at det til slutt ble inn­gått for­lik.

Mo­en fra­trer øko­nomi­sjef­stil­lin­gen al­le­re­de man­dag 10. de­sem­ber. Kom­mu­nen skal også dek­ke Mo­ens om­kost­nin­ger til ju­ri­disk bi­stand på 64.719 kro­ner. For­li­ket in­ne­ba­erer også at opp­si­gel­sen trek­kes, og at øko­nomi­sje­fen selv sier opp sin stil­ling. 12: Ju­bi­lant­fest på råd­hu­set. 16: Bud­sjett­opp­føl­ging med po­si­sjo­nen.

Ons­dag 12. de­sem­ber

8: Møte med ord­fø­rer­trai­nee

9: Barn og un­ges kom­mune­sty­re.

12.30: Konsert med Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter.

18: Møte med for­eld­re, Langemyr sko­le.

Tors­dag 13. de­sem­ber

9: Opp­føl­ging av ord­fø­rer­trai­nee

14: Re­pre­sen­tant­skap, Kil­den

Fre­dag 14. de­sem­ber

9: Be­drifts­be­søk hos Be­ma. 17: LHL jule­bord.

Lør­dag 15. de­sem­ber

20: Jule­kon­sert

Man­dag 17. de­sem­ber

9: Møte med råd­man­nen

11: Ge­ne­ral­for­sam­ling i Avi­go 16: Gruppe­møte

17: Kom­mune­styre­møte

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.