Sk­led i hver­and­re på glat­ta

In­gen ble ska­det, men tre bi­ler fikk et ublidt møte med is og kul­de på vei til jobb fre­dag mor­gen. I Øs­ter­lød­krys­set sk­led de rett og slett av vei­en og inn i hver­and­re. Vei­en var stengt i over en time etter ulyk­ken.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - TRAFIKK ➤Mar­ti■ Hau­gen og Kje­til Karl­sen kje­[email protected]

In­gen ble ska­det og det ble kun mind­re ma­te­ri­el­le ska­der da tre bi­ler sk­led av vei­en og inn i hver­and­re på en sva­ert glatt vei i Ei­de fre­dag.

Det ble rett og slett et sam­men­støt i mor­gen­tra­fik­ken på gam­le E18 ved Øs­ter­lød­krys­set i Ei­de fre­dag mor­gen. Tre bi­ler dul­tet borti hver­and­re i det de kom ut fra Eide­vei­en og kom inn på Hom­bor­sund­vei­en, el­ler fyl­kes­vei 420 (gam­le E18).

– Eks­tremt glatt

Det var sva­ert glatt på ste­det, noe det også var på sto­re de­ler av fyl­kes­vei­en helt fra før Tjo­re og ut mot Ei­de. Det­te fikk Adres­sas re­por­ter selv er­fa­re da han var på vei ut til ulyk­kes­ste­det i Ei­de. Po­li­ti­ets inn­sats­le­der på ste­det, Karl-Ja­kob Espe­seth, had­de selv tid­vis pro­ble­mer med å hol­de seg opp­reist på bei­na i det han gikk rundt i vei­ba­nen og or­ga­ni­ser­te ar­bei­det og di­ri­ger­te tra­fik­ken.

– Det er eks­tremt glatt på ste­det og sted­vis glatt. Helt fra vi kjør­te fra Mol­land og helt ut hit har det va­ert vel­dig glatt. Her har det va­ert blank is, og det er fle­re bi­ler som rett og slett har sklidd av vei­en for­di det er glatt og på grunn av hel­lin­gen i vei­en, sa po­liti­be­tjent Espe­seth, som var inn­sats­le­der på skade­ste­det, til Adres­sa på ste­det.

In­gen per­son­ska­der

In­gen av fø­rer­ne i de tre bi­le­ne ble ska­det, og alle kun­ne selv kjø­re fra ste­det etter at po­li­ti­et had­de gjort sine un­der­sø­kel­ser.

Espe­seth for­tal­te til Adres­sa at alle tre bi­le­ne had­de hatt lav fart i det de dul­tet borti hver­and­re, og po­li­ti­et vur­der­te ikke sa­ken som om det had­de skjedd noe kri­mi­nelt el­ler ulov­lig.

– Nei, det gjør vi ikke. Her er det rett og slett for­hol­de­ne på vei­en som er så vans­ke­li­ge at bi­le­ne sk­led ut, sa han vi­de­re.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om ulyk­ken klok­ka 07.48, og ved ni­ti­den kun­ne de åpne vei­en igjen. Da had­de også strø­bi­len va­ert ute for å sal­te fyl­kes­vei­en.

FOTO: ANNA TORP KVASJORD

KØER: Det ble lan­ge køer i mor­gen­rush­et da vei­en ble stengt for­bi ulyk­kes­ste­det.

SKØYTEBANE: Det var tid­vis na­er­mest gla­sert i vei­ba­nen på fyl­kes­vei 420 for­bi Øs­ter­lød fre­dag mor­gen da dis­se tre bi­le­ne dul­tet borti hver­and­re.

SKJEDDE IGJEN: Det er ikke førs­te gang det smel­ler i det­te krys­set ved Øs­ter­lød, men den­ne gan­gen gikk det bra.

DI­RI­GER­TE: Karl-Ja­kob Espe­seth di­ri­ger­te tra­fik­ken på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.