Fikk tre me­dal­jer

Imås­bok­ser­ne gjor­de sa­ke­ne sine bra da de var i Dan­mark i hel­gen. Ett gull og tre sølv fikk de med seg i ba­ga­sjen hjem til Grimstad.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - Inn­sendt av John Rei­nert­sen Imås Box­ing

Imås bok­ser­ne var godt re­pre­sen­tert i det tra­di­sjo­nel­le bok­se­stev­net Vi­king box cup i Aal­borg den­ne hel­gen med hele fem bok­se­re. I Vi­king box cup blir det bok­set i alle al­ders­klas­ser og det er ett av de stør­re stev­ne­ne som blir ar­ran­gert i Nord-Euro­pa.

Vi­ser li­ten re­spekt

Ben­ja­min Rei­nert­sen, som er den mest ru­ti­ner­te bok­se­ren fra Imås, var førs­te mann i rin­gen i semi­fi­na­len lør­dag. Mot­stan­de­ren var dans­ke Eb­be Clau­sen fra Ri­be BK i 40 kgs klas­sen.

Ben­ja­min vi­ser ikke mye re­spekt for sin ukjen­te mot­stan­der og sty­rer kam­pen i alle tre run­de­ne og vin­ner kam­pen for­tjent. Han får dom­mer­stem­me­ne 5–0 og var klar for fi­na­len søn­dag.

Ri­car­das Rozna­kas, som er junior­bok­ser, var nes­te mann ut som skul­le opp mot dans­ken Sam­my Be­na­li fra CIK i 54 kgs klas­sen. Beg­ge bok­ser­ne star­tet opp med fine slag­veks­lin­ger og høyt tem­po. Den dans­ke bok­se­ren med stør­re rekke­vid­de gjor­de at Ri­car­das ble litt av­ven­ten­de ut i kam­pen og prøv­de hel­ler med kont­rin­ger når mu­lig­he­te­ne var der. Ri­car­das vis­te god figh­ter­vil­je gjen­nom res­ten av kam­pen, men måtte til slutt se seg slått av en mer kom­pakt bok­ser.

Kom ikke inn­på

I 75 kgs klas­sen var det Hu­bert Gorecki som skul­le opp mot Thaair To­ma fra BK Orion i di­rekte­fi­na­len.

Her møt­te Hu­bert en god mot­stan­der fra Dan­mark som var noe høy­ere enn Hu­bert og han klar­te der­for ald­ri å kom­me inn­på sin dans­ke mot­stan­der. Han var litt for sterk for Hu­bert i den­ne kam­pen og dom­me­ren stop­pet der­for kam­pen i and­re run­de.

Po­vilas Bi­el­skis i di­rekte­fi­na­len i 54 kgs klas­sen var lør­da­gens sis­te mann fra Imås som skul­le bok­se mot Saim Ali Niazi fra A Olym­pia i Dan­mark.

Po­vilas star­tet kam­pen bra i førs­te run­de med noen gode kont­rin­ger, men ble også truf­fet av sin dans­ke mot­stan­der som var vel­dig på i førs­te run­de.

I and­re run­de var dans­ken vel­dig of­fen­siv i bok­sin­gen sin og dom­me­ren stop­pet kam­pen et­ter at Po­vilas had­de fått noen pro­ble­mer med nese­blod som ikke vil­le stop­pe.

Ben­ja­min Rei­nert­sen i fi­na­len

Søn­dag var det klart for fi­na­le for Ben­ja­min Rei­nert­sen mot Ben­ja­min Buth Uth fra Kol­ding BK. Ben­ja­min, som had­de bok­set semi­fi­na­le på lør­dag, bok­set me­get for­nuf­tig og spar­te litt på kref­te­ne i fi­na­len. Med sin tek­nisk gode boksing vi­ser han al­le­re­de fra star­ten i førs­te run­de hvem som er sje­fen i rin­gen, og med sitt gode over­blikk tref­fer han mot­stan­de­ren med fle­re gode kom­bi­na­sjo­ner. Ben­ja­min vin­ner til slutt kam­pen med dom­mer­sif­re­ne 5–0 og tar der­med gull i Vi­king box cup.

Ta­per kam­pen sin

Sis­te bok­ser fra Imås var se­nior­bok­ser Per Erik Pe­der­sen i 78 kgs klas­sen som skul­le bok­se fi­na­le på søn­dag mot Ken­ni Jen­sen AK Jy­den.

Det var sto­re for­vent­nin­ger til Per Erik i den­ne fi­na­len si­den han var i vel­dig god form og had­de trent mål­be­visst mot det­te stev­net.

Per Erik star­ter kam­pen vel­dig for­nuf­tig med gode kom­bi­na­sjo­ner og for­sva­rer seg med en god guard slik at mot­stan­de­ren ikke tref­fer med sine slag.

Per Erik kjem­per res­ten av kam­pen med noen gode kont­rin­ger, men kla­rer ikke å kom­me na­er­me nok til å set­te de gode sla­ge­ne mot krop­pen til sin dans­ke mot­stan­der. Han er nem­lig mye høy­ere enn Per Erik og har leng­re rekke­vid­de. Det blir til slutt tap for Per Erik med dom­mer­sif­re­ne 5–0.

Imås­bok­ser­ne kun­ne til slutt rei­se hjem til Grimstad med ett gull og tre sølv i ba­ga­sjen fra det sto­re stev­net i Dan­mark.

FOTO: PRIVAT

GOD FANGST: Dis­se bok­ser­ne fra Imås var med på Vi­king box cup i Dan­mark i hel­gen. Her ser vi tre­ner Bjørn Jo­hans­sen (t.v.), Po­vils Bi­el­skis, Ri­car­das Pazna­kas, Hu­bert Gorecki, Ben­ja­min Rei­nert­sen, Per Erik Pe­der­sen og Erik Chris­tof­fer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.