Trio sten­ger dø­re­ne på tor­vet

I åtte år har Ani­ta Eik­lund dre­vet kafé i Grimstad, de sis­te to åre­ne Trio kafé og kaffe­bar. Nå sten­ger hun.

Grimstad Adressetidende - - FRONT PAGE - An­na Torp Kvasjord an­[email protected]

Ani­ta Eik­lund har dre­vet kafé i Grimstad i åtte år, de sis­te to åre­ne har hun dre­vet Trio kafé og kaffe­bar. Nå gir hun seg av uli­ke år­sa­ker.

– På grunn av sto­re ut­ford­rin­ger er vi nødt til å sten­ge Trio kafé og kaffe­bar, skri­ver hun på ka­fe­ens Face­bo­ok-side. Til Adres­sa ut­dy­per hun:

– Det hand­ler litt om lei­e­for­hold og slik, vi kom rett og slett in­gen vei der. Det her er også gam­le lo­ka­ler, og det er kost­bart å dri­ve. Vi måtte sta­dig leg­ge ut og in­ves­te­re i uli­ke ting, og det er ikke så greit å in­ves­te­re i lo­ka­ler en ikke ei­er selv. El­lers er det jo ikke så lett å dri­ve i Grimstad, det står jo ikke ak­ku­rat folk i kø vin­ters­tid, sier hun.

En må­ned før jul meld­te hun på Face­bo­ok-si­den til ka­fe­en at hele fem opp­vask­ma­ski­ner had­de gått duk­ken si­den i som­mer. Det har hel­ler ikke ak­ku­rat hjul­pet så mye.

– Det er jo slik som skjer i den­ne bran­sjen, men det ble litt mye på en gang. Ma­ski­ner er dyrt, sier hun.

Vil sav­ne kun­de­ne

Ani­ta Eik­lund har sagt opp be­vilg­nin­ge­ne sine, og sten­ger der­for dø­re­ne om sva­ert kort tid.

– Det er vel­dig tungt å skul­le sten­ge. Jeg mis­ter ar­beids­plas­sen min, og vi ta­per mye pen­ger. Det var ikke det­te vi øns­ket, men nå ble det slik av fle­re år­sa­ker, sier hun. I seks år drev hun Bryg­ger­hu­set i St­or­ga­ten, før hun sat­te kur­sen mot tor­vet for å dri­ve Trio kafé og kaffe­bar. Hun tror ikke hun åp­ner noen ny kafé med det førs­te.

– Selv kun­ne jeg nok øns­ket det, men fa­mi­li­en min er ikke med på det. Det er mye ar­beid med det her, og de or­ker ikke mer, sier hun.

– Hva kom­mer du til å sav­ne mest med Trio?

– Det er man­ge ting, blant an­net alle men­nes­ke­ne man tref­fer, sier hun.

An­nen opp­le­vel­se

Gård­ei­er Dag Wi­rak for­tel­ler at det som nå skjer med Trio kafé og kaffe­bar vi­ser at det er kre­ven­de å dri­ve i Grimstad sen­trum.

– Bå­de gård­ei­ere og leie­ta­ke­re må an­stren­ge seg for å hol­de liv i byen. Lei­e­pri­se­ne på det­te byg­get er de sam­me som for 20 år si­den, men det er klart at vi le­ver i en an­nen tid nå, med et an­net press fra nett­han­del, sto­re han­dels­sent­re og lig­nen­de. Vi som dri­ver i sen­trum må få folk til å for­stå at det er en an­nen opp­le­vel­se å hand­le i gam­le sen­trum, sier han.

Wi­rak syns det er synd at Trio nå for­svin­ner, for han har fått man­ge po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger på den ko­se­li­ge ka­fe­en.

ARKIVFOTO

STEN­GER: I to år har Ani­ta Eik­lund dre­vet Trio kafé. Nå er det slutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.