– And­re byer har for­lengst inn­ført ka­mera­over­vå­king

Lars Back­er skri­ver om søp­pel­si­tua­sjo­nen ved miljø­sta­sjo­ne­ne i byen.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - Lars Back­er Grimstad Mø­bel res­tau­re­ring & For­gyl­ling

Le­ser­nes me­ning: Jeg le­ser i Adres­sa at det fort­satt er for­søp­ling ved våre mil­jø-sta­sjo­ner.

Så len­ge by­ens po­li­ti­ke­re mang­ler handle­kraft og evne til å gjø­re noe med det - og lar ta­fatt­he­ten, unn­fal­len­he­ten og veik­he­ten råde, så må vi nok leve med det.

Det skal bli mor­somt å se hvor­dan miljø­sta­sjo­nen ved det nye bi­blio­te­ket kom­mer til å se ut når det lir på.

Stav­an­ger og fle­re and­re byer har for­lengst inn­ført ka­mera­over­vå­king med der­til til­hø­ren­de saf­ti­ge bø­ter - og det hjalp be­trak­te­lig. Grun­nen ti lat gjen­vin­ning s sta­sjo­ne­ne må over­vå­kes, er at fle­re vel­ger å dum­pe møb­ler og hvi­te­va­rer, der det kun skal re­tur­ne­res plast, glass og me­tall. Bå­de Oslo, Ber­gen, Trond­heim og Stav­an­ger er sto­re nors­ke byer som har sett seg nødt til å in­stal­le­re over­vå­kings­ka­me­ra­er.

I olje­byen ble ka­me­ra­ene satt opp i de mest ut­sat­te om­rå­de­ne, for kun åtte må­ne­der si­den, iføl­ge NRK. Det har gitt re­sul­ta­ter. Hittil er nes­ten 1800 per­soner blitt fers­ket på film – i det de dum­pet ulov­lig av­fall i Stav­an­ger.

Ka­mera­over­vå­kin­gen vi­ser at de fles­te søp­pel­syn­der­ne skvet­ter til og snur seg når de ser ka­me­ra­ene. Men de som ikke bryr seg kan ven­te bø­ter på fle­re tu­sen kro­ner.

I Sin­ga­po­re får de (min.) 100 dol­lar i bot om de blir tatt i å kas­te ifra seg en si­ga­rett-sneip el­ler en tyg­gis, men så er det også rent der.

NY MILJØSTASJON: Bil­det er tatt en tid­lig mor­gen ved miljø­sta­sjo­nen ved Grimstad kir­ke. Lars Back­er vi­ser til at ka­mera­over­våk­ning i and­re byer har hatt god ef­fekt.

TOR­VET: Sliik så det ut på miljø­sta­sjo­nen ved Tor­vet rett et­ter nytt­år. Foto: PRIVAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.