Flat­sprengt og idyl­lisk

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

➤ Ikke før er den om­fat­ten­de pre­sen­ta­sjons­run­den om pla­ne­ne for Torske­hol­men lagt bak oss, så skal et an­net sen­tralt styk­ke grim­stad­ei­en­dom leg­ges på by­ut­vik­lin­gens al­ter. Al­le­re­de 29. ja­nu­ar er det folke­møte om Gun­ders­hol­men. Hva vil vi med den­ne del­vis flat­spreng­te og del­vis idyl­lis­ke «hol­men» som lig­ger tett på by og fjord?

➤ Til for­skjell fra Torske­hol­men, fore­lig­ger det in­gen fer­dig­be­stil­te og skred­der­syd­de ar­ki­tekt­pro­sjek­ter for Gun­ders­hol­men. Her star­ter kom­mu­nen med blan­ke ark. Det vil si – to ho­tell­kje­der er blant 17 in­ter­es­sen­ter som har meldt sin in­ter­es­se og kom­met med inn­spill om ut­vik­ling av hol­men. Men det er ikke for sent å frem­me nye ide­er, iføl­ge Grimstad ei­en­doms­ut­vik­ling (GEU), som har fått i opp­drag av kom­mu­nen å leg­ge til ret­te for nye ak­ti­vi­te­ter og virk­som­het i havne­om­rå­de­ne.

➤ Gun­ders­hol­men har to åpen­ba­re si­der. Øst­si­den er del­vis sprengt i fil­ler. Den ro­per på at noe må gjø­res. En­kel­te me­ner at det­te er ar­gu­ment for å flat­spren­ge hele om­rå­det og byg­ge det ut. Det slut­ter vi oss ikke til, like lite som at om­rå­det bør lig­ge som i dag. Det bør va­ere mu­lig å leg­ge til ret­te for å bru­ke den ene de­len av hol­men til re­krea­sjon og ut­fart slik det lig­ger midt i by­fjor­den. Sam­ti­dig bør man be­byg­ge det som i dag er en stein­ør­ken med at­trak­sjo­ner som trek­ker til seg folk og liv i byen. Det skal bli spen­nen­de å føl­ge fort­set­tel­sen.

GUN­DERS­HOL­MEN: En­da et styk­ke ei­en­dom midt i sen­trum og fjor­den skal leg­ges på plan­leg­ger­nes bord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.