TORSDAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

GRIMSTAD MISJONSKIRKE: Mor­gen­bønn og kvelds­bønn. Du er vel­kom­men til å be sam­men med oss!

GRIMSTAD MISJONSKIRKE: For­mid­dags­treff. Til torsdag er årets førs­te treff. Det er me­nig­he­tens tid­li­ge­re pas­tor, Kjell Birke­land, som vil hol­de an­dakt. Vi får også be­søk av Vi­dar Søy­land og Sven Ud­jus som vil del­ta med mu­sikk og sang. Du er hjer­te­lig vel­kom­men!

STRIKKEKAFEEN I Fe­vik kir­ke: Da er vi i gang igjen, og vi har vårt førs­te treff i 2019 til torsdag. Mye hyg­ge og god mat har sik­kert de fles­te hatt i jula, så da er det fint å bli min­net på vik­tig­he­ten av fy­sisk ak­ti­vi­tet. Fy­sio­te­ra­peut Tho­mas Ravne­vand be­sø­ker oss og vil dele av sin kunn­skap om det­te. Vi vet vel noe, men det kan va­ere greit å få et dytt igjen. Det blir som van­lig ser­vert sunn lunsj. Det er in­gen be­tin­gel­se for å kom­me at du strik­ker, så om du bare har lyst til å va­ere sam­men med hyg­ge­li­ge men­nes­ker og å kom­me deg ut av god­s­to­len, er det lurt å ta tu­ren. Du er hjer­te­lig vel­kom­men. Se for øv­rig an­non­se i da­gens avis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.