Tar pul­sen på na­e­rings­li­vet

Tirs­dag mor­gen pre­sen­te­rer Spare­bank1 SR bank kon­junk­tur­baro­me­te­ret for na­e­rings­li­vet i re­gio­nen på Strand ho­tel Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

De sis­te åre­ne har va­ert tur­bu­len­te, men det ble et mar­kert, po­si­tivt om­slag i 2018, iføl­ge ban­ken.

«I en tid med noe mer uro in­ter­na­sjo­nalt blir det spen­nen­de å se om op­ti­mis­men hol­der seg inn i det nye året. Her får du inn­sikt i hva 800 be­drifts­le­de­re ven­ter det kom­men­de året, og hvil­ke driv­kref­ter vi tror blir vik­ti­ge i 2019», he­ter det i in­vi­ta­sjo­nen.

Fun­ne­ne fra baro­me­te­ret pre­sen­te­res av ban­kens sjef­øko­nom Kyr­re M. Knud­sen. Vi får også mar­keds­be­trakt­nin­ger fra Tor­bjørn Enge­dal fra Op­ti­lift og Svein­ung Hov­stad i In­no­va­sjon Nor­ge, samt na­e­rings­for­enin­ge­ne i Grimstad og Aren­dal, som gir oss sine re­flek­sjo­ner for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.