– Feil på­stan­der om eien­doms­skatt

Frps ord­fø­rer­kan­di­dat i Grimstad, Le­ne Lange­myr, sva­rer her Roy Gy­berg i Fag­for­bun­det om ei­en­doms­skat­ten.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - Le­ne Lange­myr ord­fø­rer­kan­di­dat Grimstad Frp

Le­ser­inn­legg: Leder av Fag­for­bun­det i Ag­der, Roy Gy­berg ar­gu­men­te­re i et inn­legg i GAT at ei­en­doms­skat­ten bi­drar til økte gode kom­mu­na­le tje­nes­ter. Han vi­ser blant an­net til Oslo, der de rødgrøn­ne gjen­inn­før­te ei­en­doms­skat­ten et­ter 12 år uten.

Jeg ar­bei­det selv i den po­li­tis­ke le­del­sen i Oslo by­råd på den ti­den og jeg kan for­tel­le at det han kom­mer med er di­rek­te feil.

En ho­ved­stad uten ei­en­doms skatt­va­ren over­skudd s kom­mu­ne, hvor det ble økt in­ves­te­ring og drift i kol­lek­tiv­tra­fikk, bed­re kom­mu­nal­tek­nisk ved­li­ke­hold, gode sko­ler og vel­lyk­ke­de helse­tje­nes­ter. Mens de rødgrøn­ne kun har inn­ført eien­doms­skatt og høy­net bom­pen­ger, uten noen ute­luk­ken­de sto­re end­rin­ger i pri­ma er tje­nes­te­ne. Hel­ler tvert imot. Eld­re blir flyt­tet fra syke­hjem som de tri­ves på, til­ba­ke til kom­mu­na­le hjem hvor stan­dar­den er be­trak­te­lig la­ve­re. Det­te er ikke ver­dig eldre­om­sorg. Og hvor­for skjer det­te? Jo, for­di de rødgrøn­ne set­ter ideo­lo­gi foran men­neske­verd og prio­ri­te­rer helt and­re ting enn hva en kom­mu­ne­ne skal gjø­re, nem­lig best mu­lig pri­ma­er­tje­nes­ter.

Det vik­tigs­te for Frp er at tje­nes­te­ne skal va­ere best mu­lig, ikke hvem som nød­ven­dig­vis har drifts­an­sva­ret. Det er trist å se at det fort­satt er men­nes­ker som ute­luk­ken­de tror at skat­ter og av­gif­ter gjør det bed­re for inn­byg­ger­ne. Ap gikk jo selv på valg for å øke skat­te­ne med 15 mrd. i 2017. Det val­get ble tapt, og bur­de va­ere en peke­pinn, også for Fag­for­bun­det for hvor­dan fol­ket mot­tar sli­ke skatte­trykk.

Frp er prin­si­pi­elt imot eien­doms­skatt og vi har, med fi­nans­mi­nis­ter og parti­le­der Siv Jen­sen, en­de­lig fått inn­ført et tak på ei­en­doms­skat­ten.

D eter nem­lig­ei­en­doms skat­tens o mer uso­si­al, en dob­belt­be­skat­ning s om­gjør at blant an­net lav inn­tekts­fa­mi­li­er og pen­sjo­nis­ter ikke har råd til å eie sitt eget og blir va­eren­de på leie­mar­ke­det. Det­te kan umu­lig Fag­for­bun­det mene er ba­ere­kraf­tig?

Vi­de­re ar­gu­men­te­rer han for at det blir re­du­sert selv­råde­rett for kom­mu­ne­ne. Det er hel­ler ikke til­fel­le. Re­gje­rin­gen har økt ram­me­ne til hver enes­te kom­mu­ne, noe som er godt do­ku­men­tert. Der­som leder av Fag­for­bun­det øns­ker do­ku­men­ta­sjon på alt det over­stå­en­de, skal jeg per­son­lig va­ere be­hjel­pe­lig med å sen­de det over til han. Frp vil set­te inn­byg­ger­ne i fo­kus, ikke kom­mu­nen. Frp har sagt det før, og sier det igjen; kom­mu­nen er der for inn­byg­ger­ne, ikke om­vendt. Der­for øns­ker vi best mu­lig tje­nes­ter og det har vi be­vist går an i man­ge kom­mu­ner i lan­det. Nå må Grimstad gå frem­over og ikke bak­over i tid, og det uten eien­doms­skatt.

ARKIV

HELT UENIG: Le­ne Lange­myr er sterkt uenig med Roy Gy­berg i Fag­for­bun­det om ei­en­doms­skat­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.