In­vi­te­rer til kurs

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ KULTURTJENESTEN I Grimstad kom­mu­ne in­vi­te­rer alle som job­ber med ung­dom på u like­are­na­er; ung­doms klubb­ar­bei­de­re, fri­tids­le­de­re og miljø­ar­bei­de­re, til to in­spi­re­ren­de kurs­da­ger 30. og 31. ja­nu­ar.

Te­ma­et førs­te dag er «Re­la­sjon – kom­mu­ni­ka­sjon – når ting blir vans­ke­lig», mens den and­re kurs­da­gen skal hand­le om «Re­le­vans – fri­tids­klub­ben i sam­fun­net – le­del­se, sam­ar­beid, kom­mu­ni­ka­sjon og kul­tur»

Kur­se­ne er støt­tet av AustAg­der bi­blio­tek og kul­tur­for­mid­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.